Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xagge Roseemmo Maxaafa'ya

Xagge 8: Uullate Aana Heedhinore Jigeeyye Manna

Xagge 8: Uullate Aana Heedhinore Jigeeyye Manna

MINE'NE noo heelliichcho geeshshihu hojjaameessu manchi atewa hige dayiro mayi macciishshamannohe? Togoo manchi jigeessaho! Mitte yannara uullate aana jigeeyye manni hee'rino. Qullaawu Maxaafi konni manni annuwa iiminni daggino sokkaanooti yaanno. Togoori hiitto ikke ikkara dandaanno?

Finqilaasine jigeeyye

Bushu sokkaanchi Sheexaanu ayee woteno bunshe assannota qaagi. Isi Maganu sokkaano nafa bushuulle ikkitanno gede assate wo'naalino. Yannate gedensaanni, gama sokkaano Sheexaanu yaannore macciishshitu. Maganu iima loossara uyinonsa looso agurtu. Hakkiinnino iiminni uullara dirrite mannu biso uddidhu. Togo assitinohu mayiraatiro afootto?

Tini Maganu ooso togo assitinohu uullate aana noore xumuulle meento la'e, insa ledo hee'rate hasidhinohuraati yee Qullaawu Maxaafi kulanno. Konni daafira tini sokkaano uullara dirrite konne meento adhitu. Qullaawu Maxaafi, konne assoote so'rote yaanno; korkaatuno Maganu, sokkaano kalaqinohu iima heedharaati.

Tini sokkaanonna mini amuwinsa ooso iltu wote, ilantino qaaqquulli baxxitinoreeti. Umi qara hakkeeshshi geeshsha baxxitinore dilabbanno. Ikkollana lophphituta jigeeyyenna wolqaataamma ikkitu.

Kuri jigeeyye mannooti bushuulleho. Lowo geeshsha jigeeyyenna wolqaataamma ikkitinohura, manna gawajjitanno. Mannu duuchchunku insa gede busha ikkanno gede giddeessitanno.

Heenooki reyino; ikkollana xaano uullate aana mittu danchu manchi no. Su'misino Nohiiti. Kuni manchi ayee woteno Maganu baxannore assannoho.

Mitto barra Maganu busha manna baala gudanno yanna iillitinota Nohira kuli. Ikkollana Maganu Nohi, maatesinna batinynye saada gatisaraati. Hanni konne assannohu hiittoonniitiro la'no.

Kalaqo 6:1-8; Yihuda 6.Xa'muwa

 • Maganu sokkaano giddo gamu, Sheexaanu yiinore macciishshite ma assitu?
 • Mite mite sokkaano iima uyinoonninsa looso agurte uullara dagginohu mayiraati?
 • Sokkaano iiminni uullara dirrite mannu biso uddiransa so'ro ikkitinohu mayiraati?
 • Sokkaano iltino ooso baxxitinore ikkitinohu mayinniiti?
 • Misilete aana la''attonte gede, sokkaanote ooso jigeeyye ikkituti ma assitu?
 • Heenooki reyihu gedensaanni uullate aana hee'rinohu danchu manchi ayeeti? Hakko mancho Maganu baxinohu mayiraati?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 6:1-8 nabbawi.

  Amalinke dancha ikkiro woyi busha ikkiro Yihowara mayi macciishshamannosiro anfeemmo gede, Kalaqo 6:6 kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (Far. 78:40, 41; Law. 27:11)

 • Yihuda 6 nabbawi.

  Nohi yannara ‘umi bayichchonsa agurtu’ sokkaano ninkera qorowishsha ikkitannonkehu hiittoonniiti? (1 Qor. 3:5-9; 2 Phe. 2:4, 9, 10)