Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 6: Dancha Beettonna Busha Beetto

Xagge 6: Dancha Beettonna Busha Beetto

KUNEETI Qayeelinna Abeeli lai. Xa lamunku lophphitino. Qayeeli baatto loosirannoha ikki. Gide, addi addi laalonna akaakilte loosiranno.

Qayeelinna Abeeli Maganoho kakkalo shiqishshanni no

Abeeli gereewo cei. Isino shiimmaadda wilii'le allaa'la baxanno. Wilii'luno lophphe jajjabba gereewo ikki; konni daafira Abeelira allaa'lanno ge'reewi mulenni hoshsha ikkisi.

Mitto barra Qayeelinna Abeeli Maganoho kakkalo shiqishshu. Qayeeli baatto loosire fushshirino laalchi giddonni shiqishi. Abeeli kayinni ge'reewisi giddonni dancha doore shiqishi. Abeelinna kakkalosinni Yihowa hagiidhino. Qayeelinna kakkalosi kayinni dihagiirsiissinosi. Mayiraatiro afootto?

Abeeli kakkalo Qayeelitenni roortino daafira di''ikkino. Abeeli dancha beetto ikkinohuraati. Isi Yihowano rodoosino baxanno. Qayeeli kayinni bushaho; qoleno rodoosi dibaxanno.

Konni daafira Maganu Qayeeli busha ikkitanni nootto yiisi. Isi kayinni yiinosita macciishsha giwi. Maganu Abeeli roorse baxino daafira Qayeeli lowo geeshsha hanqi. Konni daafira Qayeeli Abeeli, ‘Xawo hinge ha'no’ yii. Xawoho lamunku calla heedheenna rodoosi Abeeli gani. Lowo geeshsha ganinosi daafira Abeeli reyi. Qayeeli assinori busha coye di''ikkino?

Qayeeli Abeeli shee xooqanni no

Abeeli reyiha ikkirono, Maganu xaa geeshsha dihawinosi. Abeeli dancha beettooti; Yihowa qole hattoo manna horonta dihawanno. Konni daafira mitto barra Yihowa Abeeli galagale heeshshote hee'ranno gede assannosi. Hatte yannara Abeeli horonta direyaanno. Tenne uulla aana hegerera hee'ranno. Abeeli gedee manni ledo egennama dancha di''ikkitino?

Ikkollana Qayeeli gedee manni Magano dihagiirsiisanno. Konni daafira Qayeeli rodoosi shiihu gedensaanni, ayiiddisiwiinni baxxe fafo gobba ha'ranno gede asse Maganu qorichchishinosi. Qayeeli wole gobba haˈri wote, meya roduuwisi giddonni mitte adhe haˈri; iseno galtesi ikkitu.

Gedensaannino Qayeelinna galtesi ooso iltu. Addaaminna Heewaniti wole labballunna meya oosono ku'u ku'uyi ledo adhante ooso iltu. Mulenni uullate aana noo manni lowoha ikki. Hanni mitu mitu mannire laˈno.

Kalaqo 4:2-26; 1 Yohaannisi 3:11, 12; Yohaannisi 11:25.Xa'muwa

 • Qayeelinna Abeeli loosi maati?
 • Qayeelinna Abeeli Yihowara kakkalate marichcho shiqishshu?
 • Yihowa Abeeli kakkalonni hagiidhinohu mayiraati? Qayeeli kakkalonni kayinni hagiidhinokkihu mayiraati?
 • Qayeeli hiittoo beettooti? Yihowa iso mayyee seejjinosi?
 • Qayeelinna Abeeli xawoho calluwu heedheenna, Qayeeli rodoosi ma assi?
 • Qayeeli rodoosi shiihu gedensaanni iillinosire xawisi.

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 4:2-26 nabbawi.

  Yihowa, Qayeeli noota bunshete doogo mayyee xawisino? (Kal. 4:7)

  Qayeeli wodanisi bunshe xawisinohu hiittoonniiti? (Kal. 4:9)

  Keeraancho mundee duntannorira Yihowara hiittoo lao noosi? (Kal. 4:10; Isa. 26:21)

 • Umi Yohaannisi 3:11, 12 nabbawi.

  Qayeeli lowo geeshsha hanqinohu mayiraati? Kuni ninkera qorowishsha ikkannonkehu hiittoonniiti? (Kal. 4:4, 5; Law. 14:30; 28:22)

  Maatenke gudisante Yihowa magansidhannokkita ikkituro nafa, ninke isira noonketa co'iima uurrinsha agadha dandiineemmota Qullaawu Maxaafi xawisannohu hiittoonniiti? (Far. 27:10; Maat. 10:21, 22)

 • Yohaannisi 11:25 nabbawi.

  Keeraanchimmate yite reyitannorira baalaho Yihowa mayi hexxo uyino? (Yoh. 5:24)