Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Xagge 10: Baote Waa

Xagge 10: Baote Waa

MARKAAWETE gobbaanni noo manni xaano bashshonte gede bunshella assanni no. Baote wayi daannota xaa geeshsha diammanino. Isinni kuni manni bashshonni roore oso'likki digatino. Ikkollana mulenni oso'la aguri.

Masillaawino mannanna saada wayi egemmanni no

Hedeweelcho lowo wayi dirra hanafi. Maaqqetenni waa dunattohu gede ikke iiminni lolahi. Nohi yiinoti garaho! Ikkollana xa markaawete giddora eate lowo geeshsha barrino. Yihowa saanqa seekke cufino.

Wayi hakkawontenni baatto wo'mi. Lowo lagga gede ikki. Haqqe karanni jajjabba kinna aana naqanni lowo geeshsha luushshi. Mannootu waajjite ilaalla gidditu. Mayi Nohi yiita macciishshine saanqu fa'name hee'reenna markaawe e'no, yite kawoote mayimma gaabbitino! Xa kayinni markaawe eate barre baino.

Wayi lowo geeshsha lexxanni ha'ri. Iiminni 40 barranna 40 hashsha du'nami. Ilaallate afale geeshsha iilli; mulenni seeddaanna ilaalla nafa beeshshi. Konni daafira Maganu yiinte gede, markaawete gobbaanni noo manninna saada duuchchanti reyitu. Markaawete giddo noori kayinni mittore di''ikkitino.

Nohinna oososi markaawe seekkansa dancha loosooti. Wayi iimira kayiseenna markaawe wayi aana hadhu. Wayi iiminni dirra agurihu gedensaanni mitto barra, arrishsho fultu. Arrishsho la''a mayimma hagiirsiissinonsa! Hakkuyira albaanni wo'ma uulla amadino wayilla no. Qoleno waaho guunxote hadhanno markaawe agurranna woluri la'nanniri dino.

Wayi markaawe iima qole kayisanni no

Jigeeyye mannooti xa gooffino. Xaate mittono gawajja didandiitanno. Insa baalunku, amuwinsanna wolu bushuullu manni mitteenni gooffino. Kuri jigeeyye mannooti annuwa hiikkituyya?

Jigeeyye mannooti annuwa ninke gedee manna di''ikkitino. Insa mannu gede ikkite uullate aana hee'rate iiminni daggino sokkaanooti. Konni daafira baote wayinni wolu manni goofi wote, mitteenni direyitino. Uddidhinoha mannu biso agurte, sokkaanote gede ikkite hee'rate iimira hadhu. Ikkeennano martuta, Maganu sokkaano ledo mitteenni heedhannota hoollinsa. Konni daafira Sheexaanu sokkaano ikkitu. Qullaawu Maxaafi insa, durriissate yaanno.

Hakkiinnino Maganu bubbe bubbissanno gede assi; qoleno wayi xeanni ha'ri. Yannate gedensaanni, markaawe ilaalu guunxo aana fooliishshidhu. Lowo barri saihu gedensaanni, markaawete giddo noori gobbayiidonna ilaallate guunxo la'u. Wayi xaano xeanni ha'ri.

Hakkiinnino Nohi haraqeessa gobbara soyi. Haraqeessuno fule shiima geeshsha buuwe ofollannowa hoogino daafira, agure higi. Duuchcha hige fule agure higi; higanno kiiro markaawete aana ofollanno.

Lemboolcho

Nohi wayi xeinota afa hasi'rino daafira, xa qole lemboolcho fushshe soyi. Lemboolchono ofoltannowa hooggino daafira, agurte higgu. Nohi layinkimeeshsho soyita kayinni afooho ejersu darcho haadhe daggu. Konni daafira Nohi wayi xeinota afi. Sayikkimeeshsho xaano lemboolcho fushshe soyita, ofoltannoha moola bayichcho afidhu.

Maganu xa Nohi coyishiishi. ‘Markaawete giddonni fuli. Maatekki gudisse, saadano mitteenni haadhe fuli’ yiisi. Insa baalunku markaawete giddo mitto diro sa'e keeshshitino. Konni daafira, markaawete gobbaa fulansanninna heeshshote hee'ransanni mageeshsha hagiidhitinoro heda dandiineemmo!

Kalaqo 7:10-24; 8:1-17; 1 Pheexiroosi 3:19, 20.Xa'muwa

 • Wayi iiminni dirra hanafita mittuno markaawete giddora ea dandiinokkihu mayiraati?
 • Yihowa wayi me''e barranna me''e hashsha dirranno gede assino? Dirrino wayi mageeshshiha ikki?
 • Wayi uulla wo'mita markaawe hiitto ikkitu?
 • Jigeeyye mannooti baote wayinni gattinoni? Insa annuwa hiikkituyya?
 • Yannate gedensaanni markaawe hiikkitu?
 • Nohi haraqeessa markaawete giddonni fushshe soyinohu mayiraati?
 • Nohi uullate aana noo wayi xeinota afinohu mayinniiti?
 • Nohinna maatesi mitto diro aleenni ikkitanno yanna markaawete giddo heedhu gedensaanni, Maganu Nohi mayyii?

Wole xa'muwa

 • Kalaqo 7:10-24 nabbawi.

  Uullate aana baote wayinni ba'ino lubbo mageete? (Kal. 7:23)

  Baote wayi uulla wo'me mageeshsha keeshshi? (Kal. 7:24)

 • Kalaqo 8:1-17 nabbawi.

  Yihowara uullate noositi hundi hedo soorrantinokkita Kalaqo 8:17 kultannohu hiittoonniiti? (Kal. 1:22)

 • Umi Pheexiroosi 3:19, 20 nabbawi.

  Finqiltino sokkaano iimira galagalte martuta, mayi firde uyininsa? (Yihuda 6)

  Yihowa mannasi gatisa dandaannota seekkine ammanneemmo gede, Nohinna maatesi xagge kaa'litannonkehu hiittoonniiti? (2 Phe. 2:9)