Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Xagge 1: Maganu Addi Addi Kalaqo Kalaqa Hanafi

Xagge 1: Maganu Addi Addi Kalaqo Kalaqa Hanafi

NOONKEHU danchurichchi baalunku Maganu kalaqinoho. Barra xawaabba uyitannonke gede arrishsho, hashsha shiimu jilbinni xawaabba afi'neemmo gede agananna beeddahe kalaqino. Qoleno, ise aana hee'neemmo gede uulla kalaqinonke.

Ikkollana Maganu umo kalaqinohu arrishsho, agana, beeddahenna uulla di''ikkino. Umo kalaqinohu maatiro afootto? Maganu umo asse iso labbannore kalaqino. Magano la''a dandiineemmokkinte gede kuriuuno la''a didandiineemmo. Qullaawu Maxaafi insa, sokkaanote yaanno. Maganu sokkaano kalaqinohu iima isi ledo heedharaati.

Maganu umo kalaqino sokkaanchi horonta baxxinoho. Isi Maganoho bayira Beettosiiti; qoleno Annisi ledo loosino. Wole baalankare kalaqate Magano kaa'lino. Arrishsho, agana, beeddahenna uullanke kalaqate kaa'linosi.

Hakkawaro uulla marichcho labbanno? Umo uullate aana ayino hee'ra didandiino. Uulla wo'manta amadino waa agurranna woluri mitturino dino. Ikkollana Maganu uullate aana mannu hee'rara hasi'ri. Konni daafira mannaho hasiisannore qixxeessa hanafi. Maa maa qixxeessi?

Umo uullate xawaabbu hasiisannose. Konni daafira Maganu, uulla arrishshotewiinni xawaabba afidhanno gede assi. Konne assinohuno hashshano barrano xawaabbu hee'ranno gedeeti. Gedensaannino Maganu, baatto guggushshe amadinose wayira iimaanni fulte leeltanno gede assi.

Umo baattote aana mitturino dino. Hatte yannara baatto tenne la''atto misile aana noo gedeete. Hakkawaro daraaro, haqqe woyi saada dino. Uulla wo'mino wayi giddo qulxu'me nafa dino. Uulla saadatenna mannaho hee'rate biiffinota assate Maganoho lowo loosi gatinosi.

Ermiyaasi 10:12; Qolasiyaasi 1:15-17; Kalaqo 1:1-10.

Mullichcho uulla


Xa'muwa

 • Danchare baalanka kalaqinohu ayeeti? Kalaqinori giddo mito mito kula dandaatto?
 • Maganu umo asse maa kalaqino?
 • Umi sokkaanchi baxxinoha ikkinohu mayinniiti?
 • Umo uulla marichcho labbannoro xawisi. (Misile lai.)
 • Maganu uulla saadatenna mannaho hee'rate biiffinota assinohu hiittoonniiti?

Wole xa'muwa

 • Ermiyaasi 10:12 nabbawi.

  Maganu kalaqo hiikkuri amallasi leellishshanno? (Isa. 40:26; Ro. 11:33)

 • Qolasiyaasi 1:15-17 nabbawi.

  Maganu addi addi coye kalaqi wote Yesuusi marichcho assino? Tenne afanke isira mayi lao heedhannonke gede assitanno? (Qol. 1:15-17)

 • Kalaqo 1:1-10 nabbawi.

  Uulla kalaqinohu ayeeti? (Kal. 1:1)

  Umi kalaqote barra marichchi ikki? (Kal. 1:3-5)

  Layinki kalaqote barra marichchi ikkinoro xawisi. (Kal. 1:7, 8)