Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Borro Elate: Techo kawira dayoommohu haarote fultinota Baqqi Yiiyye! yinanni metseete aammoheraati.

Xaˈmo: Hanni koye qoola 2 noo xaˈmo lai. Ati tennera mayyaatto?

Qummeeshsha: Lu 7:35 Kuni birxichi konni qummeeshshira noo hedo, Qullaawu Maxaafi umisira loossannohu hiittoonniitiro xawisanno.

BAQQI YIIYYE!

 

Xaˈmo: Tini harunsa hasiissannonke amaaleeti yiniro, atera gara dilawannohe?

Qummeeshsha: Mt 6:34

Borro Elate: [“Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?—Yaaddo” yaanno birxicho fani.] Kuni birxichi Qullaawu Maxaafi yaaddo dandiine heeˈrate kaaˈlannonke gara xawisanno.

Qullaawu Maxaafi Roso

Xaˈmo: Magano ammaninohu batinyu manni isiwa shiqa hasiˈranno. Qullaawu Maxaafi Maganunniwa shinqeemmo gede koyisinonketa afootto?

Qummeeshsha: Ya 4:8a

Borro Elate: Kuni maxaafi, Qullaawa Maxaafa horoonsiˈne Maganunnire roore rosate kaaˈlannonke garinni qixxeessinoonniho. [Qullaawu Maxaafi Roso yaanno maxaafa fooliishsho 1 luphi assi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

 

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.