Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

Lawishsha Ikkannoha Hasaawu Bitima

BAQQI YIIYYE!

Xaˈmo: Yannankera filmetenna televizhiinete giddo digintete ogimma, lawishshaho, kiilonna bulgo lawinore leellinshanni. Ati kuri coyibba laˈˈa qarra afidhinonso, diafidhino yaatto?

Borro Elate: Tini Baqqi Yiiyye! yitanno metseete mannu digintete ogimma baxannohu mayiraatironna togoo ogimma buicho ayetiro kultanno.

HALAALE ROSIISI

Xaˈmo: Maganu Mangiste alamete aana noo qarra huntannohu hiittoonniiti?

Qummeeshsha: Mt 6:10

Halaale: Maganu Mangiste iima salaamenna keeru heeˈranno gede assitinonte gede uullate aanano hatto assitanno.

MAGANU MANGISTE MAATI? (Galagalle marre hasaawisa)

Xaˈmo: [Tiraaktete badheenni noota galagalle marre hasaawisate kaaˈlitanno xaˈmo luphi assite xawisi.] Maganu Mangiste gashshooti yannara mannu hiittoo heeshsho heeˈranno?

Qummeeshshuwa: Fa 37:29; Is 65:21-23

Borro Elate: [Dancha Duduwo yitanno biroshere leellishi.] Tenne birosherehu 7ki rosi Maganu einohu kuni qaali kaaˈlannonkehu hiittoonniitiro xawisanno. [Tenne biroshere horoonsidhe Qullaawu Maxaafi xiinxallo hanafisiisi.]

UMIKKIHA HASAAWU BITIMA QIXXEESSIˈRI

Aleenni noo lawishshuwa horoonsidhe umikkiha hasaawu bitima qixxeessi’ri.