Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Diraamu Garinni Qixxaabbinota Qullaawu Maxaafi Niwaawe

Mite qoonqo lende diraamu garinni coomminshe qixxeessinoonnita Qullaawu Maxaafi niwaawe macciishsha dandaatto.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri