Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Ayyaanaamittete Faarso

Magano Yihowa guwisiˈratenna magansiˈrate horoonsiˈneemmota ayyaanaamittete faarso macciishshi woy dirrisiˈri. Faarsinanna qaddaˈnoonniti, hattono massaarunni calla qixxaabbino faarsono no.

 

Yihowara ‘Hagiirrunni Faarse’