Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yohaannisi Maxaafi Egensiishsha

Yohaannisi Maxaafi Egensiishsha

Maganu baxille luphi asse xawisannohu Yohaannisi maxaafiha harancho xawishsha.