Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Hage Maxaafi Egensiishsha

Hage Maxaafi Egensiishsha

Hage maxaafi amado; kuni maxaafi, ayyaanaamittete coye meessi dilgonni balaxisiisa hasiissannota luphi asse kulanno.