Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Maxaaffa Egensiissanno Viidiyo

Lawishshu Maxaafi Egensiishsha

Heeshshokkira lowo geeshsha kaa’lannohanna loosu hajorano ikko maatete kaa’lannoha Maganu biddishsha afi’ri.

Rosiisaanchu Maxaafi Egensiishsha

Moote Selemooni heeshshonke giddo roore hasiisanno coye luphi asse xawisino; qoleno konne coye Maganu hayyo ledo sumuu yitannokki coyibba ledo heewisiise kulino.

Hoosei Maxaafi Egensiishsha

Hoosei masaalo, cubbinsara aagintaawe higanno manni Yihowa maaro afi’ranno gara hattono Maganu ma garinni magansi’nasira hasi’rannoro lowore rosiissannonke.

Iyueeli Maxaafi Egensiishsha

Masaalaanchu Iyueeli, waajjishannohu ‘Yihowa barrire’ masaalino; qoleno gatate maa assa hasiissannoro kulino. Roorenkanni yannankera, isi yiinore assa hasiissanno.

Amootsi Maxaafi Egensiishsha

Yihowa, umosi heeshshi assannoha konne mancho loososi loosanno gede assino. Amootsi xaggenni ronseemmohu kaajju rosi hiikkonneeti?

Abidiyu Maxaafi Egensiishsha

Ibiraawootu Afiite Qullaawa Borro giddo shiimiidi maxaafaati. Abidiyu masaalo hexxo amaddinote; qoleno Maganu Yihowa mootumma gara ikkitinoti leeltanno yanna daggannota kultanno.

Yoonaasi Maxaafi Egensiishsha

Kuni masaalaanchi seejjo adhino, Maganu hajajo wonshino, hattono ammanama wo’mitinohu Maganu baxillinna maaro daafira lowore rosino. Isi lawishshi dhagge ikkannoho.

Mikiyaasi Maxaafi Egensiishsha

Maganu ayyaaninni borreessantinoti tini masaalo, Yihowa asse yaannonkeri baalu kaa’lannonkere ikkinota addaxxineemmo gede assitannonke.