Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Maxaaffa Egensiissanno Viidiyo

Lawishshu Maxaafi Egensiishsha

Heeshshokkira lowo geeshsha kaa’lannohanna loosu hajorano ikko maatete kaa’lannoha Maganu biddishsha afi’ri.

Rosiisaanchu Maxaafi Egensiishsha

Moote Selemooni heeshshonke giddo roore hasiisanno coye luphi asse xawisino; qoleno konne coye Maganu hayyo ledo sumuu yitannokki coyibba ledo heewisiise kulino.

Hoosei Maxaafi Egensiishsha

Hoosei masaalo, cubbinsara aagintaawe higanno manni Yihowa maaro afi’ranno gara hattono Maganu ma garinni magansi’nasira hasi’rannoro lowore rosiissannonke.

Iyueeli Maxaafi Egensiishsha

Masaalaanchu Iyueeli, waajjishannohu ‘Yihowa barrire’ masaalino; qoleno gatate maa assa hasiissannoro kulino. Roorenkanni yannankera, isi yiinore assa hasiissanno.

Amootsi Maxaafi Egensiishsha

Yihowa, umosi heeshshi assannoha konne mancho loososi loosanno gede assino. Amootsi xaggenni ronseemmohu kaajju rosi hiikkonneeti?

Abidiyu Maxaafi Egensiishsha

Ibiraawootu Afiite Qullaawa Borro giddo shiimiidi maxaafaati. Abidiyu masaalo hexxo amaddinote; qoleno Maganu Yihowa mootumma gara ikkitinoti leeltanno yanna daggannota kultanno.

Yoonaasi Maxaafi Egensiishsha

Kuni masaalaanchi seejjo adhino, Maganu hajajo wonshino, hattono ammanama wo’mitinohu Maganu baxillinna maaro daafira lowore rosino. Isi lawishshi dhagge ikkannoho.

Mikiyaasi Maxaafi Egensiishsha

Maganu ayyaaninni borreessantinoti tini masaalo, Yihowa asse yaannonkeri baalu kaa’lannonkere ikkinota addaxxineemmo gede assitannonke.

Nahoomi Maxaafi Egensiishsha

Tini masaalo Yihowa coyi’rinore wo’manka woyite wonshannota, hattono isi keerenna gato hasidhannorira Mangistesi widoonni fooliishsho aannota addaxxineemmo gede assitannonke.

Imbaaqoomi Maxaafi Egensiishsha

Yihowa mannasi gatisanno yannanna gatisanno gara seekke afinota addaxxa dandiineemmo.

Soffooniyaasi Maxaafi Egensiishsha

Yihowa barri didaanno yine heda hasiissannonkekkihu mayiraati?

Hage Maxaafi Egensiishsha

Tini masaalo, ayyaanaamittete coye meessi dilgonni balaxisiisa hasiissannota kultanno.

Zakkaariyaasi Maxaafi Egensiishsha

Zakkaariyaasi Maganu ayyaaninni laino ajuujanna coyi’rino masaalo Maganu manna jawaachishshino. Tini masaalo Yihowa yannankera ninkeno irkisannonketa buuxissanno.

Milkiyaasi Maxaafi Egensiishsha

Kuni maxaafi soorramannokkihu Yihowa seerire, maarosirenna baxillisire kulannoho. Qoleno yannankerano kaa’lanno roso amadinoho.

Maatewoosi Maxaafi Egensiishsha

Qullaawu Maxaafihu Maatewoosi maxaafi shoolu Wongeeli giddo umiho; konni maxaafire seekkite rosi.