Skip to content

පටුනට යන්න

සිටිමි ඔබ හා පාරාදීසේ

සිටිමි ඔබ හා පාරාදීසේ
 1. 1. ම-වා-ගන්-න දැන් ඔ-බ-ගේ සි-තේ

  කෙ-ළි සෙල්-ලම් ක-රයි ස-තු-ටු සි-තින්

  ඔ-බ පා-රා-දී-සේ

  නො-නැ-ඟේ ම-ත-කෙ-ට අ-තී-තේ

  ලො-ව පු-රා-ම දෙව් සෙ-න-ඟ වේ

  රැ-ක-ගන්-නේ ඔ-වුන් එ-ය ආ-ද-රෙන්

  ඔ-හු පො-රොන්-දු වූ සේ

  “ස-ඳ ප-ව-ති-න තෙක්” වේ සා-මේ

  දෙ-වි-ගේ ප්‍රේ-මේ

  අ-ප සැ-ම-ට දැ-නේ

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  (අනුපදය)

  දෙව්-ගේ පො-රොන්-දු සි-තේ

  නැං-ගු-ර-මක් සේ-ම ස්ථි-ර වේ

  ආ-ලෝ-ක-යක් වේ ජී-වි-ත-යේ

  සි-ටි-මි ඔ-බ හා

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

 2. 2. ම-වා-ගන්-න දැන් ඔ-බ-ගේ සි-තේ

  කෙත් ව-තු අ-ස-ලින් හෝ ගං ඉ-වු-රක් ළ-ඟින්

  කැ-දැල්-ල වේ ඔ-බේ

  ඔ-බ-ව සො-යා කෙ-නෙ-කු එයි

  වැ-ල-ඳ-ගන්-න ඔ-බ

  ක-ඳු-ළු වැ-ටේ නො-දැ-නි-ම

  ය-ළි නෑ වෙන් වන්-නේ

  ම-ර-ණෙ-ටත් නො-හැ-කි වේ-වි අ-ප

  වෙන් ක-රන්-න-ට

  දෙව්-ඳුන්-ගේ ප්‍රේ-මෙන්

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  (අනුපදය)

  දෙව්-ගේ පො-රොන්-දු සි-තේ

  නැං-ගු-ර-මක් සේ-ම ස්ථි-ර වේ

  ආ-ලෝ-ක-යක් වේ ජී-වි-ත-යේ

  සි-ටි-මි ඔ-බ හා

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  (අතුරුපදය)

  දෙ-වි-ඳු කී සෑ-ම දේ

  එ-ලෙ-සින්-ම වේ දෙව් කී ලෙ-සේ

  සැ-ම-දෙ-නා-ගේ ආ-ශා-වන්

  ඉ-ටු ක-රන්-න-ට දෙව් ආ-ශා වේ

  (අනුපදය)

  දෙව්-ගේ පො-රොන්-දු සි-තේ

  නැං-ගු-ර-මක් සේ-ම ස්ථි-ර වේ

  ආ-ලෝ-ක-යක් වේ ජී-වි-ත-යේ

  සි-ටි-මි ඔ-බ හා

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ

  ඒ පා-රා-දී-ස-යේ