යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ ජීවිත කතා

ලෝකේ පුරාම ඉන්න හුඟදෙනෙක් එයාලගේ ජීවිතේ මුල් තැන යෙහෝවාට දීලා තියෙනවා. එයාලගේ ජීවිත කතා ඔයාගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරගන්න ඔයාට ලොකු පන්නරයක් වෙයි.

අපේ සඟරාවල පළ වුණ ජීවිත කතා

1955 ඉඳලා ‘මුරටැඹ’ සහ ‘පිබිදෙව්!’ සඟරාවල පළ වුණ ජීවිත කතා සිය ගාණක ලින්ක්වල ලැයිස්තුවක්.

ජියෝර්ජි පෝචූල්යන්

“මට රැකවරණයක් වුණේ යෙහෝවා දෙවියන්ගේ ආදරයයි!”

යුක්තිය සහ හිතේ සාමය සොයා ගිය ජියෝර්ජි අන්තිමට යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවෙක් වුණා. කඳවුරේ හිටපු කාලේදී, පිටුවහල් කරපු කාලේදී නොසැලී ඉන්නත් තමන්ගේ බිරිඳව ආදරෙන් බලාගන්නත් එයාට ශක්තියක් වුණේ යෙහෝවා පෙන්නපු ආදරෙයි.

අපේ සඟරාවල පළ වුණ ජීවිත කතා

1955 ඉඳලා ‘මුරටැඹ’ සහ ‘පිබිදෙව්!’ සඟරාවල පළ වුණ ජීවිත කතා සිය ගාණක ලින්ක්වල ලැයිස්තුවක්.

ජියෝර්ජි පෝචූල්යන්

“මට රැකවරණයක් වුණේ යෙහෝවා දෙවියන්ගේ ආදරයයි!”

යුක්තිය සහ හිතේ සාමය සොයා ගිය ජියෝර්ජි අන්තිමට යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවෙක් වුණා. කඳවුරේ හිටපු කාලේදී, පිටුවහල් කරපු කාලේදී නොසැලී ඉන්නත් තමන්ගේ බිරිඳව ආදරෙන් බලාගන්නත් එයාට ශක්තියක් වුණේ යෙහෝවා පෙන්නපු ආදරෙයි.

Sorry, there are no terms that match your selection.