මුරටැඹ 2014 ජූලි  | හොඳ මිනිසුන්ට නරක දේවල් වෙන්නේ ඇයි?

වග කියන්න ඕන දෙවියන්ද? කර්මය පල දීලාද? දුක් වේදනා හා නපුරු දේවල් නැති කාලයක් එයිද?

මුල් පිටුවෙන්

ඇයි මෙතරම් දුෂ්ටකම්?

බලවත් දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳ මිනිසුන්ට නරක දේවල් වෙන එක වළක්වන්නේ නැත්තේ ඇයි?

මුල් පිටුවෙන්

හොඳ මිනිසුන්ට නරක දේවල් වෙන්නේ ඇයි?

මිනිසුන්ට දුක් විඳින්න හේතු වන කරුණු තුනක් ගැන බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා.

මුල් පිටුවෙන්

දෙවියන් ගෙනෙන විසඳුම මොකක්ද?

හොඳ මිනිසුන්ට නරක දේවල් වෙන්නේ නැති කාලයක ජීවත් වෙන්න ලැබෙනවා කියන එකට ඔබ කැමතිද?

ජීවිත වෙනස් කළ පොතක්

මම තුවක්කුව නැතුව මොහොතක්වත් හිටියේ නැහැ

ආනුන්සියාතො ලූගාරා නම ගිය කල්ලියක සොරමැරකම් කළ දරුණු සාමාජිකයෙක්. බයිබලය ගැන උගන්වන රැස්වීමකට ගියායින් පසු ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් වුණා.

දරුවන්ව හික්මවන්න ඕන කොහොමද?

සාර්ථකව හික්මවන එක ගැන බයිබලයේ වැදගත් කරුණු 3ක් සඳහන් වෙනවා.

ඔබ දැන සිටියාද?

පුරාණයේදී නැව්වලට වතුර කාන්දු වෙන එක වැළැක්කුවේ කොහොමද? ඉපැරණි කාලවලදී මාළු කල් තබාගත්තේ කොහොමද?

නොපෙනෙන දෙවියන්ව දකින්න පුළුවන්ද?

‘සිත් නමැති ඇස්වලින්’දෙවියන්ව දකින්නේ කොහොමද කියා දැනගන්න.

පැනයට පිළිතුර බයිබලයෙන්

අපි යාච්ඤා කරන්නේ උදව් ලබාගන්න විතරක්ද?