මුරටැඹ - පාඩම් කලාපය 2012 සැප්තැම්බර් 

ඩවුන්ලෝඩ් කළ හැකි ‍‍ෆෝමැට්