යෙහෝවා දෙවිගේ අධිකාරියට ගරු කරන්න

ඩවුන්ලෝඩ් කළ හැකි ‍‍ෆෝමැට්