1 ලේකම් 6:1-81

6  ලෙවීගේ පුත්‍රයන්+ නම් ගේර්ෂොන්+ කෝහාත්+ සහ මෙරාරීය.+  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයෝ අම්රාම්,+ ඉෂ්හාර්,+ හෙබ්‍රොන්+ සහ උස්සියෙල්+ වූහ.  අම්රාම්ගේ පුත්‍රයන්+ නම් ආරොන්+ සහ මෝසෙස්ය.+ ඔහුට මිරියම්+ යන නමින් දියණියක්ද සිටියාය. ආරොන්ගේ පුත්‍රයෝ නාදාබ්,+ අබිහු,+ එලියාසර්+ සහ ඉතමාර්ය.+  එලියාසර්ගේ පුත්‍රයා+ පිනෙහාස්ය.+ පිනෙහාස්ගේ පුත්‍රයා අබිෂුවාය.+  අබිෂුවාගේ පුත්‍රයා බුක්කීය. බුක්කීගේ පුත්‍රයා උස්සිය.+  උස්සිගේ පුත්‍රයා සෙරහියාය. සෙරහියාගේ පුත්‍රයා මෙරායොත්ය.+  මෙරායොත්ගේ පුත්‍රයා අමරියාය. අමරියාගේ පුත්‍රයා අහිතුබ්ය.+  අහිතුබ්ගේ පුත්‍රයා සාදොක්ය.+ සාදොක්ගේ පුත්‍රයා අහිමයාෂ්ය.+  අහිමයාෂ්ගේ පුත්‍රයා අෂරියාය. අෂරියාගේ පුත්‍රයා යෝහානාන්ය. 10  යෝහානාන්ගේ පුත්‍රයා අෂරියාය.+ සලමොන් රජු යෙරුසලමෙහි ඉදි කළ දේවමාලිගාවේ පූජකයා ලෙස අෂරියා කටයුතු කළේය. 11  අෂරියාගේ පුත්‍රයා අමරියාය.+ අමරියාගේ පුත්‍රයා අහිතුබ්ය.+ 12  අහිතුබ්ගේ පුත්‍රයා සාදොක්ය.+ සාදොක්ගේ පුත්‍රයා ෂල්ලුම්ය. 13  ෂල්ලුම්ගේ පුත්‍රයා හිල්කියාය.+ හිල්කියාගේ පුත්‍රයා අෂරියාය. 14  අෂරියාගේ පුත්‍රයා සෙරායාය.+ සෙරායාගේ පුත්‍රයා යෙහොෂාදාක්ය.+ 15  යෙහෝවා දෙවි යූදා සහ යෙරුසලමේ වැසියන්ව වහලුන් ලෙස ගෙන යෑමට නෙබුකද්නෙෂර් රජුට ඉඩහැරිය විට යෙහොෂාදාක්වද වහලෙකු ලෙස ගෙන ගියේය. 16  ලෙවීගේ පුත්‍රයන්+ නම් ගේර්ෂොම්,* කෝහාත් සහ මෙරාරීය. 17  ගේර්ෂොම්ගේ පුත්‍රයන් ලිබ්නි+ සහ ෂිමෙයිය.+ 18  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයෝ+ අම්රාම්,+ ඉෂ්හාර්, හෙබ්‍රොන් සහ උස්සියෙල්ය.+ 19  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන් නම් මාලී සහ මූෂීය.+ ලෙවීගේ පුත්‍රයන්ගේ නම්වලින් හඳුන්වනු ලැබූ පෙළපත් මෙසේය.+ 20  ගේර්ෂොම්ගේ පුත්‍රයා ලිබ්නිය.+ ලිබ්නිගේ පුත්‍රයා යාහත්ය. යාහත්ගේ පුත්‍රයා සිම්මාය. 21  සිම්මාගේ පුත්‍රයා යෝවාය. යෝවාගේ+ පුත්‍රයා ඉද්දෝය. ඉද්දෝගේ පුත්‍රයා සේරාය. සේරාගේ පුත්‍රයා යෙයාතෙරයිය. 22  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයා අමිනදාබ්ය. අමිනදාබ්ගේ පුත්‍රයා කෝරාය.+ කෝරාගේ පුත්‍රයා අස්සීර්ය. 23  අස්සීර්ගේ පුත්‍රයා එල්කානාය. එල්කානාගේ පුත්‍රයා එබියාසාෆ්ය.+ එබියාසාෆ්ගේ පුත්‍රයා අස්සීර්ය. 24  අස්සීර්ගේ පුත්‍රයා තහත්ය. තහත්ගේ පුත්‍රයා උරියෙල්ය. උරියෙල්ගේ පුත්‍රයා උසියාය. උසියාගේ පුත්‍රයා ෂාවුල්ය. 25  එල්කානාගේ පුත්‍රයන්+ නම් අමාසායි සහ අහිමොත්ය. 26  එල්කානාගේ පුත්‍රයා ෂෝපයි+ විය. ෂෝපයිගේ පුත්‍රයා නාහත්ය. 27  නාහත්ගේ පුත්‍රයා එලියාබ්ය.+ එලියාබ්ගේ පුත්‍රයා යෙරොහාම්ය. යෙරොහාම්ගේ පුත්‍රයා එල්කානාය.+ 28  සාමුවෙල්ගේ+ කුලුඳුල් පුත්‍රයා යෝවෙල්ය. දෙවෙනියා අබියාය.+ 29  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන් මාලී+ සහ ලිබ්නිය. ලිබ්නිගේ පුත්‍රයා ෂිමෙයිය. ෂිමෙයිගේ පුත්‍රයා උස්සාහ්ය. 30  උස්සාහ්ගේ පුත්‍රයා ෂිමෙයාය. ෂිමෙයාගේ පුත්‍රයා හග්ගියාය. හග්ගියාගේ පුත්‍රයා අසායාය. 31  ගිවිසුම් පෙට්ටිය තැබීමට නියමිත ස්ථානයක්+ තීරණය කළ විට යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහයේ ගීතිකා ගැයීමේ කාර්යය මෙහෙයවීමට දාවිත් රජු විසින් පත් කළ අය සිටියෝය.+ 32  සලමොන් රජු, යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහය යෙරුසලමෙහි ඉදි කරන තෙක්+ ඔවුහු+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉදිරියේ ගීතිකා ගැයීමේ+ කටයුත්තෙහි නිරත වූවෝය. ඔවුන්ට පවරා තිබූ කාර්යය ඔවුහු නිසියාකාරව ඉටු කළෝය.+ 33  මෙම කාර්යයෙහි නිරත වූ අය සහ ඔවුන්ගේ පෙළපත මෙලෙසය. කෝහාත්වරුන්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් හේමාන්+ නම් ගායකයා එම කාර්යයෙහි නිරතව සිටියේය. හේමාන්ගේ පියා යෝවෙල්ය.+ යෝවෙල්ගේ පියා සාමුවෙල්ය.+ 34  සාමුවෙල්ගේ පියා එල්කානාය.+ එල්කානාගේ පියා යෙරොහාම්ය. යෙරොහාම්ගේ පියා එලියෙල්ය.+ එලියෙල්ගේ පියා තෝවාය. 35  තෝවාගේ පියා ෂුප්ය.+ ෂුප්ගේ පියා එල්කානාය. එල්කානාගේ පියා මාහත්ය. මාහත්ගේ පියා අමාසායිය. 36  අමාසායිගේ පියා එල්කානාය. එල්කානාගේ පියා යෝවෙල්ය. යෝවෙල්ගේ පියා අෂරියාය. අෂරියාගේ පියා ශෙපනියාය. 37  ශෙපනියාගේ පියා තහත්ය. තහත්ගේ පියා අස්සීර්ය. අස්සීර්ගේ පියා එබියාසාෆ්ය.+ එබියාසාෆ්ගේ පියා කෝරාය.+ 38  කෝරාගේ පියා ඉෂ්හාර්ය.+ ඉෂ්හාර්ගේ පියා කෝහාත්ය. කෝහාත්ගේ පියා ලෙවීය. ලෙවීගේ පියා ඊශ්‍රායෙල්ය. 39  හේමාන්ගේ සහෝදරයෙක් වූ ආසාෆ්ද+ හේමාන්ගේ දකුණු පසින් සිට එම කාර්යයේ නිතර වූවේය. ආසාෆ්ගේ පියා බෙරෙකියාය.+ බෙරෙකියාගේ පියා ෂිමෙයාය. 40  ෂිමෙයාගේ පියා මිකායෙල්ය. මිකායෙල්ගේ පියා බාසෙයාය. බාසෙයාගේ පියා මල්කියාය. 41  මල්කියාගේ පියා එත්නිය. එත්නිගේ පියා සේරාය. සේරාගේ පියා අදායාය. 42  අදායාගේ පියා ඒතන්ය. ඒතන්ගේ පියා සිම්මාය. සිම්මාගේ පියා ෂිමෙයිය. 43  ෂිමෙයිගේ පියා යාහත්ය.+ යාහත්ගේ පියා ගේර්ෂොම්ය.+ ගේර්ෂොම්ගේ පියා ලෙවීය. 44  හේමාන්ගේ වම් පසින් සිටියේ ඔවුන්ගේ සහෝදරයෙක් වූ මෙරාරීගෙන්+ පැවතෙන ඒතන්ය.+ ඒතන්ගේ පියා කිෂීය.+ කිෂීගේ පියා අබ්දීය. අබ්දීගේ පියා මල්ලුක්ය. 45  මල්ලුක්ගේ පියා හෂබියාය. හෂබියාගේ පියා අමෂියාය. අමෂියාගේ පියා හිල්කියාය. 46  හිල්කියාගේ පියා අම්ෂීය. අම්ෂීගේ පියා බානිය. බානිගේ පියා ෂෙමෙර්ය. 47  ෂෙමෙර්ගේ පියා මාලීය. මාලීගේ පියා මූෂීය.+ මූෂීගේ පියා මෙරාරීය.+ මෙරාරීගේ පියා ලෙවීය. 48  ශුද්ධ කූඩාරමේ එනම්, සැබෑ දෙවිගේ ගෘහයේ සේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා+ ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වූ ලෙවීවරුන්ව පත් කර තිබිණ.+ 49  පූජාසනය මත ගින්නෙන් දවා පූජා ඔප්පු කිරීමේ කාර්යයද+ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කරන පූජාසනය+ මත සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍ය+ දැවීමේ කාර්යයද ආරොන්+ සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන් විසින් කරන ලදි. ඔවුන් එසේ කළේ ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ+ පව්වලට සමාව ලබාගැනීම+ ඇතුළු දෙවිගේ ශුද්ධ නමස්කාරය හා සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු නිසියාකාරව ඉටු කිරීම සඳහාය. සැබෑ දෙවිගේ සේවකයෙක් වූ මෝසෙස් අණ කර තිබූ ආකාරයටම ඔවුහු ඒ දේවල් කළෝය. 50  ආරොන්ගේ පුත්‍රයා+ එලියාසර්ය.+ එලියාසර්ගේ පුත්‍රයා පිනෙහාස්ය.+ පිනෙහාස්ගේ පුත්‍රයා අබිෂුවාය.+ 51  අබිෂුවාගේ පුත්‍රයා බුක්කීය. බුක්කීගේ පුත්‍රයා උස්සිය. උස්සිගේ පුත්‍රයා සෙරහියාය.+ 52  සෙරහියාගේ පුත්‍රයා මෙරායොත්ය.+ මෙරායොත්ගේ පුත්‍රයා අමරියාය. අමරියාගේ පුත්‍රයා අහිතුබ්ය.+ 53  අහිතුබ්ගේ පුත්‍රයා සාදොක්ය.+ සාදොක්ගේ පුත්‍රයා අහිමයාෂ්ය.+ 54  දාදු දැමීමෙන් කෝහාත්ගේ පෙළපතට+ අයත් ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ට හිමි වූ ප්‍රදේශ මතු දැක්වේ. ඔවුහු එම ප්‍රදේශයේ කඳවුරුවල වාසය කළෝය.+ 55  ඔවුන්ට යූදා දේශයේ පිහිටි හෙබ්‍රොන් නුවර+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දෙන ලදි. 56  නමුත් ඒ නුවර අවට පිහිටි කෙත් සහ ගම්මාන+ දෙනු ලැබුවේ යෙෆුන්නෙගේ+ පුත් කාලෙබ්ටය.+ 57  ආරක්ෂිත නුවරක්*+ වන හෙබ්‍රොන්ද+ ලිබ්නා+ හා එෂ්තෙමෝවා+ යන නුවරවල්ද ඒවා අවට පිහිටි තණබිම්ද යත්තීර් නුවරද+ ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ට දෙන ලදි. 58  හීලෙන්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දෙබීර්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 59  ආෂාන්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද බෙත්-ෂෙමෙෂ්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 60  බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයට අයත් ප්‍රදේශයෙන් ගෙබා+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද අලෙමෙත්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද අනාතොත්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. ඔවුන්ගේ පවුල් අතරේ බෙදා දුන් නුවරවල් ගණන දහතුනකි.+ 61  දාදු දැමීමෙන් කෝහාත්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් ඉතුරු වූ අයට, මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් කොටසකට හිමි වූ ප්‍රදේශයෙන් නුවරවල්ද වෙනත් ගෝත්‍රයක පවුලකට හිමි වූ ප්‍රදේශයෙන් නුවරවල්ද දෙන ලදි. ඔවුන්ට දෙන ලද නුවරවල් ගණන දහයකි.+ 62  ගේර්ෂොම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ පවුල්වලට, ඉසකාර් ගෝත්‍රයට+ අයත් ප්‍රදේශයෙන්ද ආෂෙර් ගෝත්‍රයට+ අයත් ප්‍රදේශයෙන්ද නෆ්තලී ගෝත්‍රයට+ අයත් ප්‍රදේශයෙන්ද මනස්සේ ගෝත්‍රයට+ අයත් බාෂාන් නම් ප්‍රදේශයෙන්ද නුවරවල් දහතුනක් දෙන ලදි. 63  දාදු දැමීමෙන් රූබෙන් ගෝත්‍රයෙන්ද+ ගාද් ගෝත්‍රයෙන්ද+ සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයෙන්ද+ නුවරවල් දොළහක් මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්ගේ+ පවුල්වලට දෙන ලදි. 64  මෙලෙස ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයෝ ලෙවීවරුන්ට+ නුවරවල්ද ඒවා අවට පිහිටි තණබිම්ද දුන්නෝය.+ 65  මීට අමතරව දාදු දමා යූදා ගෝත්‍රයෙන්ද+ සිමියොන් ගෝත්‍රයෙන්ද+ බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයෙන්ද+ නුවරවල් ඔවුන්ට දෙන ලදි. එම නුවරවල නම්වලින්ම ඒවා වාර්තා විය. 66  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයන්ට අයත් ඇතැම් පවුල්වලට එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයෙන්+ නුවරවල් දෙන ලදි. 67  ආරක්ෂිත නුවරක් වන එෆ්‍රායිම්හි කඳුකර ප්‍රදේශයේ පිහිටි ෂීකෙම්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ගෙෂෙර්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 68  එමෙන්ම යොක්මෙයාම්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද බෙත්-හෝරොන්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 69  ආයාලොන්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ගාත්-රිම්මොන්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 70  මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් එක් කොටසකට අයත් අනෙර්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද බිලෙයාම්+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද කෝහාත් පුත්‍රයන්ට අයත් ඉතුරු පවුල්වලට දෙන ලදි.+ 71  ගේර්ෂොම්ගේ පුත්‍රයන්ට+ මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් එක් කොටසකට අයත් බාෂාන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගෝලාන්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද අෂ්ටාරොත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දෙන ලදි. 72  ඉසකාර් ගෝත්‍රයෙන් කෙදෙෂ්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දාබෙරත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 73  රාමොත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ආනෙම්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 74  ආෂෙර් ගෝත්‍රයෙන් මාෂාල් හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද අබ්දොන්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 75  හුකොක්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද රෙහොබ්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 76  එමෙන්ම නෆ්තලී ගෝත්‍රයෙන්+ ගලීලයේ+ පිහිටි කෙදෙෂ්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද හම්මොන් හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද කිර්යතායිම්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 77  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන් අතුරින් ඉතුරු වූ අයට සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයට+ අයත් රිම්මෝනො+ සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද තාබෝර් සහ ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දෙන ලදි. 78  එමෙන්ම යොර්දාන් ගඟට නැඟෙනහිරින් යෙරිකෝව අවට තිබූ රූබෙන් ගෝත්‍රයට+ අයත් ප්‍රදේශයෙන් බෙෂෙර්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද යහෂ්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 79  කෙදෙමොත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද මෙෆයත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 80  ගාද් ගෝත්‍රයට+ අයත් ගිලියද්හි පිහිටි රාමොත්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද මහනායිම්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද 81  හෙෂ්බොන්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද යාසෙර්+ හා ඒ අවට පිහිටි තණබිම්ද දෙන ලදි.

පාදසටහන්

පළමුවෙනි පදයේ, “ගේර්ෂොන්” ලෙස හැඳින්වේ.
මූ.අ., “නුවරවල්.”