1 ලේකම් 25:1-31

25  දාවිත් රජ හා සේවාවන් ඉටු කළ කණ්ඩායම් කෙරෙහි පත් කර තිබූ ප්‍රධානියෝ+ එක්ව වීණා,+ කුඩා වීණා+ සහ අත්තාළම්+ යන සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරමින් අනාවැකි පැවසූ ආසාෆ්, හේමාන්+ හා යෙදූතුන්+ යන තිදෙනාගේ පුත්‍රයන් කිහිපදෙනෙකුව ගායකයන් ලෙස තෝරාගත්තෝය. මෙම සේවය ඉටු කළ අයගේ ලැයිස්තුව මතු දැක්වේ.  ආසාෆ්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් සක්කූර්, යෝසෙප්,+ නෙතනියා සහ අෂරේලාව+ තෝරාගන්නා ලදි. ඔවුහු තම පියා වූ ආසාෆ් යටතේ සේවය කළෝය. ආසාෆ්,+ රජු යටතේ සේවය කළ අනාගතවක්තෘවරයෙකි.  යෙහෝවා දෙවිට ස්තුති ප්‍රශංසා කිරීම සඳහා වීණාව වාදනය කරමින්+ අනාවැකි පැවසූ යෙදූතුන්ගේ+ පුත්‍රයන් අතරින් තෝරගනු ලැබුවේ ගෙදලියා,+ ෂේරී,+ යෙෂායා,+ ෂිමෙයි, හෂබියා සහ මත්තිතියාවය.+ ඔවුන් හයදෙනා සේවය කළේ ඔවුන්ගේ පියාගේ අධීක්ෂණය යටතේය.  හේමාන්ගේ පුත්‍රයන්+ අතරින් බුක්කියා,+ මත්තනියා,+ උස්සියෙල්,+ ෂෙබුයෙල්, යෙරිමොත්, හනනියා,+ හනානි, එලියාතා,+ ගිද්දල්තී,+ රෝමම්තී-එෂෙර්,+ යොෂ්බෙකාෂා,+ මල්ලෝතී,+ හෝතීර්+ සහ මහෂියොත්ව තෝරාගන්නා ලදි.  ඔවුන්ගේ පියා වූ හේමාන් සැබෑ දෙවි හෙළි කළ දේවල් පැවසූ අනාගතවක්තෘවරයෙකි.+ දෙවිව ගෞරවයට පත් කිරීම සඳහා ඔහු හොරණෑවක්ද පිම්බේය. සැබෑ දෙවිගේ ආශීර්වාදය හේමාන්ට ලැබුණු නිසා පුත්‍රයෝ දාහතරදෙනෙක්ද දූවරු තිදෙනෙක්ද ඔහුට සිටියෝය.+  ඔවුහු සියලුදෙනාම තම පියාගේ අධීක්ෂණය යටතේ අත්තාළම්,+ වීණා,+ කුඩා වීණා+ යනාදිය වාදනය කරමින්ද යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහයේ ගී ගයමින්ද සැබෑ දෙවිට සේවය කළෝය. ආසාෆ්, යෙදූතුන් සහ හේමාන් යන තිදෙනා සේවය කළේ රජුගේ අධීක්ෂණය යටතේය.+  යෙහෝවා දෙවිට ගී ගැයීම සඳහා+ හොඳින් පුහුණුව ලැබූ+ ඔවුන් සියලුදෙනාගේ සංඛ්‍යාව දෙසිය අසූඅටකි. ගී ගැයීමට ඉතා දක්ෂ වූ ඔවුහු සියලුදෙනාම සහෝදරයෝය.  ඔවුන් කළ යුතු කාර්යයන් තීරණය කිරීමට ඔවුන් අතරේ සිටි ලොකු කුඩා, ප්‍රවීණ+ ආධුනික යන සියලුදෙනා සඳහාම+ දාදු දමන ලදි.+  දාදු දැමූ විට මුලින්ම තේරුණේ ආසාෆ්ගෙන් පැවතෙන යෝසෙප්වය.+ දෙවෙනියට තේරුණේ ගෙදලියාවය.+ (ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ සහෝදරයන්ගේ හා පුත්‍රයන්ගේ ගණන දොළොසකි.) 10  තුන්වෙනියට තේරුණේ සක්කූර්වය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 11  හතරවෙනියට තේරුණේ ඉෂ්රීවය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 12  නෙතනියා+ පස්වෙනියට තේරුණේය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 13  හයවෙනියා බුක්කියාය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 14  සත්වෙනියට තේරුණේ යෙෂරේලාය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 15  අටවෙනියා යෙෂායාය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 16  මත්තනියා නවවෙනියාය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 17  දහවෙනියට තේරුණේ ෂිමෙයිවය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 18  එකොළොස්වෙනියා අෂරෙල්ය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 19  දොළොස්වන වතාවට දාදු දමද්දී හෂබියාවත්, ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ ඔහුගේ සහෝදරයන්වත් තෝරාගනු ලැබුවේය. ඔවුන්ගේ ගණන දොළොසකි. 20  දහතුන්වෙනියට තේරුණේ ෂුබායෙල්ය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 21  දාහතරවෙනියට තේරුණේ මත්තිතියාවය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 22  පහළොස්වන දාදුව වැටුණේ යෙරෙමොත්ටත්, ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට හා සහෝදරයන්ටත්ය. ඔවුන් ගණනින් දොළොසකි. 23  දහසයවෙනියා හනනියාය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 24  දාහත්වෙනියා යොෂ්බෙකාෂාය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 25  දහඅටවන දාදුව වැටුණේ හනානිට, ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට හා සහෝදරයන්ටය. ඔවුන්ද ගණනින් දොළොසකි. 26  දහනවවන වතාවට දාදුව දමන විට එය මල්ලෝතීට වැටුණේය. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 27  විසිවෙනියා එලියාතා වූ අතර ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 28  හෝතීර් ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන් දොළොස්දෙනාව විසිඑක්වන වාරයේදී තෝරාගන්නා ලදි. 29  විසිදෙවන වතාවට දාදු දැමූ විට එය ගිද්දල්තීට වැටිණ. ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 30  විසිතුන්වන වතාවේදී තේරුණේ මහෂියොත්ය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් හා සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි. 31  විසිහතරවන වතාවට දාදුව වැටුණේ රෝමම්තී-එෂෙර්ටය.+ ඔහු ඇතුළුව ඔහුගේ පුත්‍රයන් සහ සහෝදරයන්ගේ ගණන දොළොසකි.

පාදසටහන්