ලෙවී කතාව 13:1-59

13  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට සහ ආරොන්ට මෙසේ කීවේය.  “මිනිසෙකුගේ සමේ දදයක් හෝ තුවාලයක්+ හෝ ලපයක් හෝ හටගත් විට එය ලාදුරු රෝගය+ කියා සැකයක් ඇති වේ නම් එම තැනැත්තාව පූජක ආරොන් වෙතට හෝ ඔහුගේ පුත්‍රයෙකු වෙතට හෝ ගෙන යා යුතුයි.+  එවිට පූජකයා ඔහුගේ සමේ තිබෙන රෝගය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි.+ රෝගය පැතිරුණු ස්ථානයේ රෝම දුර්වර්ණ වී, රෝගය සමට යටිනුත් පැතිර ඇති බව පෙනෙන්න තිබේ නම් එය ලාදුරු රෝගය වේ. පූජකයා ඔහුව සෝදිසි කර බැලූ පසු ඔහු අපවිත්‍ර කෙනෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.  එහෙත් සුදු පාට ලපයක් හටගෙන තිබෙන නමුත් එය සමට යටින් පැතිර නැති බවත් ඒ ස්ථානයේ තිබෙන රෝම දුර්වර්ණ වී නැති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් පූජකයා ඔහුව දවස් හතක් වෙන් කර+ තැබිය යුතුයි.  හත්වන දවසේදී පූජකයා ඔහුගේ රෝගය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. ලපයේ ස්වභාවය වෙනස් වී නැත්නම් සහ රෝගය තවදුරටත් සමෙහි පැතිර නැත්නම් පූජකයා ඔහුව තව දවස් හතක් වෙන් කර+ තැබිය යුතුයි.  “හත්වන දවසේදී පූජකයා ඔහුව නැවත වරක් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. ඔහුගේ සම සාමාන්‍ය පැහැයට හැරෙන බවත් රෝගය සම පුරා පැතිර නැති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් පූජකයා එම තැනැත්තාව පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මන්ද එය සාමාන්‍ය තුවාලයක් පමණයි. ඔහු තම වස්ත්‍ර සෝදා පවිත්‍ර විය යුතුයි.  නමුත් පූජකයා ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ පසුවද තුවාලය සම පුරා පැතිර යන බව පෙනෙන්න තිබේ නම් ඔහු නැවත වරක් පූජකයා ඉදිරියට යා යුතුයි.+  පූජකයා ඔහුව පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. තුවාලය සම පුරා පැතිර ඇත්නම් එය ලාදුරු රෝගය වේ.+ පූජකයා ඔහු අපවිත්‍ර කෙනෙකුයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.  “යමෙකුට ලාදුරු රෝගය වැලඳී ඇති බවට සැකයක් තිබේ නම් ඔහුව පූජකයා වෙතට ගෙන යා යුතුයි. 10  පූජකයා ඔහුව සෝදිසි කර බැලිය යුතුයි.+ සමේ සුදු පාට දදයක් හටගෙන ඒ අවට තිබෙන රෝම දුර්වර්ණ වී ඇත්නම් එමෙන්ම ඒ දදය සුව වී නැත්නම්+ 11  එය ලාදුරු රෝගය වේ. එය කාලයක් තිස්සේ ඔහුගේ සමේ තිබී ඇත.+ එවිට පූජකයා ඔහු අපවිත්‍ර කෙනෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඔහුව තවදුරටත් පරීක්ෂා කර බලන පිණිස වෙන් කර+ තැබීම අවශ්‍ය නැත. මන්ද ඔහු දැනටමත් අපවිත්‍රය. 12  රෝගය හටගෙන එය රෝගියාගේ හිස සිට පතුල දක්වාම පැතිර ඇති බව පූජකයාට පැහැදිලිව පෙනෙන්න තිබේ නම් 13  පූජකයා ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මන්ද ඔහුගේ මුළු ශරීරයම සුදු පාටට හැරී ඇත. එබැවින් ඔහු පවිත්‍රය.* 14  නමුත් ඔහුගේ සමේ අලුතින් දදයක් හටගන්නවා නම් ඔහු අපවිත්‍ර වන්නේය. 15  පූජකයා+ අලුතින් හටගත් දදය පරීක්ෂා කර බලා ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. අලුතින් හටගත් දදය අපවිත්‍රය. එය ලාදුරු රෝගය වේ.+ 16  අලුතින් හටගත් දදය සුව වී එය සුදු පාටට හැරේ නම් ඔහු ආපසු පූජකයා වෙතට යා යුතුයි. 17  පූජකයාද ඔහුව සෝදිසි කර බැලිය යුතුයි.+ දදය හටගත් තැන සුදු පාටට හැරී ඇත්නම් එය සුව වී ඇත. පූජකයා ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. 18  “සමේ සැරව ගෙඩියක්+ හටගෙන එය සුව වූ පසු, 19  එතැන සුදු දදයක් හෝ ළා රතු පැහැති ලපයක් හෝ හටගත්තොත් එම තැනැත්තා පූජකයා වෙතට යා යුතුයි. 20  පූජකයා ඔහුව සෝදිසි කර බැලූ විට+ එය සමට යටින් පැතිර ඇති බවත් ඒ අවට රෝම දුර්වර්ණ වී ඇති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. එය සැරව ගෙඩිය තුළින් හටගත් ලාදුරු රෝගය වේ. 21  නමුත් පූජකයා එය පරීක්ෂා කර බැලූ විට රෝම දුර්වර්ණ වී නැති බවත් එය සමට යටින් පැතිර නැති බවත් ඔහුගේ සම සාමාන්‍ය පැහැයට හැරී ඇති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් රෝගය තවදුරටත් සෝදිසි කර බලන පිණිස ඔහුව දවස් හතක් වෙන් කර+ තැබිය යුතුයි. 22  ලපය සම පුරා පැතිර ඇති බව පැහැදිලිව පෙනෙන්න තිබේ නම් එය බෝ වන රෝගයකි. පූජකයා ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. 23  ලපය පැතිරී නැත්නම් එය සැරව ගෙඩිය නිසා ඇති වූ ඉදිමීමක්+ පමණි. පූජකයා ඔහුව පවිත්‍ර කෙනෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.+ 24  “ගින්නෙන් පිලිස්සීම නිසා යමෙකුගේ ශරීරයේ ඇති වූ තුවාලයක් රතු පැහැයට හෝ සුදු පැහැයට හෝ හැරුණොත් 25  පූජකයා එය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. තුවාලය ගැඹුරු එකක් බවත් එහි අවට තිබෙන රෝම දුර්වර්ණ වී ඇති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් එය ලාදුරු රෝගය වේ. පිලිස්සීම නිසා ඇති වූ තුවාලය තුළින් එම රෝගය මතු වී ඇත. එබැවින් පූජකයා ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. 26  නමුත් පූජකයා තුවාලය සෝදිසි කර බැලූ විට එය ගැඹුරු එකක් නොවන බවත් ඒ අවට තිබෙන රෝම දුර්වර්ණ වී නැති බවත් සම එහි සාමාන්‍ය පැහැයට හැරී යන බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් ඔහුව දවස් හතක් වෙන් කර තැබිය යුතුයි. 27  හත්වන දවසේදී පූජකයා ඔහුව නැවත පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. තුවාලය සම පුරා පැතිර ඇති බව පැහැදිලිව පෙනෙන්න තිබේ නම් පූජකයා ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මන්ද ඔහුට ලාදුරු රෝගය වැලඳී ඇත. 28  නමුත් තුවාලය පැතිරී නැති බවත් සම සාමාන්‍ය පැහැයට හැරී ඇති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් එය පිලිස්සීම නිසා හටගත් තුවාලයක් පමණි. ඒ නිසා පූජකයා ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. 29  “යමෙකුගේ හිසේ නැත්නම් නිකට ප්‍රදේශයේ සමේ රෝගයක් හටගත්තොත් 30  පූජකයා+ එය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. එය සමට යටින් පැතිරී ඇති බවත් හිසෙහි කෙස් හෝ නිකටෙහි රෝම හෝ අඩු වී ඇති බවත් ඒවා දුර්වර්ණ වී* ඇති බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් පූජකයා ඔහු අපවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මෙය සාමාන්‍ය ලෙස හිසකේ අඩුවීමක් හෝ රෝම අඩුවීමක් හෝ නොවේ.+ එය ලාදුරු රෝගය වේ. 31  නමුත් පූජකයා, එවැනි සමේ රෝගයක් තිබෙන පුද්ගලයෙකුව පරීක්ෂා කර බැලූ විට රෝගය සමට යටින් පැතිර ගොස් නැති වුවත් එතැන කලු කෙස් හෝ කලු රෝම හෝ නැති බව පෙනෙන්න තිබේ නම් ඔහු රෝගියාව දවස් හතක්+ වෙන් කර+ තැබිය යුතුයි. 32  හත්වන දවසේදී පූජකයා රෝගියාව නැවත පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. හිසකේ හෝ රෝම හෝ දුර්වර්ණ වී නැත්නම් ඒවා තවදුරටත් හැළෙන්නේ නැත්නම්+ සහ රෝගය මතුපිටින් පමණක් හටගෙන තිබේ නම් 33  ඔහු තම හිස බූ ගෑ යුතුයි. නැත්නම් තම රැවුල කැපිය යුතුයි. නමුත් රෝගය තිබෙන ස්ථානයේ කෙස් හෝ රෝම හෝ නොකැපිය යුතුයි.+ රෝගය තවදුරටත් පරීක්ෂා කර බලන පිණිස පූජකයා ඔහුව තව දවස් හතක් වෙන් කර තැබිය යුතුයි. 34  “හත්වන දවසේදී පූජකයා, කෙස් හෝ රෝම හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වූ තැනැත්තාව නැවත පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. හිසකේ හෝ රෝම හෝ තවදුරටත් නොහැළෙන බවත් රෝගය මතුපිටින් පමණක් හටගෙන තිබෙන බවත් පෙනෙන්න තිබේ නම් ඔහු පවිත්‍රයයි පූජකයා ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.+ ඔහුද තම වස්ත්‍ර සෝදාගෙන පවිත්‍ර විය යුතුයි. 35  නමුත් ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ පසුවද හිසකේ හෝ රෝම හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස හැළෙන බව පෙනෙන්න තිබේ නම් 36  පූජකයා+ ඔහුව නැවත පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. රෝගය දිගටම පැතිර යනවා නම් දුර්වර්ණ වූ කෙස් හෝ රෝම හෝ තිබෙනවාද කියා සෝදිසි කර බැලීම අවශ්‍ය නැත. මන්ද ඔහු අපවිත්‍රය. 37  නමුත් කෙස් හෝ රෝම හෝ අසාමාන්‍ය ලෙස හැළීම නතර වී ඇත්නම් සහ එතැන කලු පාට කෙස් හෝ කලු පාට රෝම හෝ හටගෙන ඇත්නම් රෝගය සුව වී ඇත. ඔහු පවිත්‍රය. එබැවින් පූජකයා ඔහු පවිත්‍ර කෙනෙකුයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.+ 38  “මිනිසෙකුගේ හෝ ස්ත්‍රියකගේ හෝ සමේ සුදු ලප+ හටගත්තොත් 39  පූජකයා+ එම තැනැත්තාව පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. සමෙහි ලා පැහැති ලප හටගෙන ඇත්නම් එය බෝ නොවන සමේ රෝගයකි. එබැවින් ඔහු පවිත්‍රය. 40  “මිනිසෙකුගේ හිස මුදුනේ හෝ හිස පිටුපස හෝ කෙස් අඩු වී ඇත්නම්+ ඔහු අපවිත්‍ර නැත. 41  එමෙන්ම යමෙකුගේ නළලට ඉහළින් කෙස් අඩු වී ඇත්නම් ඔහුද අපවිත්‍ර නැත. 42  නමුත් නළලට ඉහළින් කෙස් අඩු වී ඇති තැන්වල රතු පැහැති දදයක් හටගත්තොත් එය ලාදුරු රෝගය වේ. 43  පූජකයා+ ඔහුව පරීක්ෂා කර බලන විට ඔහුගේ නළලට ඉහළින් ලාදුරු රෝගයේ පෙනුම ඇති දදයක් හටගෙන ඇත්නම් 44  ඔහුව අපවිත්‍ර කෙනෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මන්ද ඔහු ලාදුරු රෝගියෙකි. 45  ලාදුරු රෝගියාගේ වස්ත්‍ර ඉරා දැමිය යුතුයි.+ ඔහු තම හිසකෙස් අවුල්+ කර උඩු රැවුල වසාගත යුතුයි.+ ඔහු තමා, ‘අපවිත්‍රය, අපවිත්‍රය’ කියා හඬ  නඟා කිව යුතුයි.+ 46  රෝගයෙන් පෙළෙන සියලු දවස්වලදී ඔහු  අපවිත්‍ර කෙනෙකු වේ. ඔහු අපවිත්‍ර කෙනෙකු වන නිසා අන් අයගෙන් වෙන්ව ජීවත් විය යුතුයි. ඔහු ජීවත් විය යුත්තේ කඳවුරෙන් පිටතය.+ 47  “වස්ත්‍රයක යම් විෂබීජයක්* තිබෙන විට කළ යුතු දේ පහත දැක්වේ. විෂබීජය ලොම් වස්ත්‍රයක හෝ ලිනන් වස්ත්‍රයක හෝ 48  එවැනි වස්ත්‍රයක නූල්වල*+ හෝ සම් භාජනයක හෝ සමෙන් සෑදූ+ වෙන ඕනෑම දෙයක හෝ තිබිය හැකියි. 49  වස්ත්‍රයක හෝ සම් භාජනයක හෝ සමෙන් සෑදූ වෙන ඕනෑම දෙයක හෝ කොළ පාටට හුරු නැත්නම් රතු පාටට හුරු පැල්ලමක් තිබෙනවා නම් එය විෂබීජයක් විය හැකියි. එය පූජකයාට පෙන්විය යුතුයි. 50  පූජකයා+ පැල්ලම සෝදිසි කර බැලූ පසු එය තවදුරටත් පරීක්ෂා කර බලන පිණිස දවස් හතක් වෙන් කර+ තැබිය යුතුයි. 51  හත්වන දවසේදී ඔහු වස්ත්‍රයක හෝ සම් භාජනයක හෝ සමෙන් සෑදූ වෙන ඕනෑම දෙයක හෝ තිබෙන පැල්ලම+ දෙස බැලූ විට එය පැතිර ඇති බව පෙනෙන්න තිබේ නම් එය දරුණු ලෙස පැතිර යන විෂබීජයකි.+ එය අපවිත්‍රය. 52  එබැවින් විෂබීජය+ තිබෙන වස්ත්‍රය+ හෝ භාජනය හෝ ගින්නෙන් පුලුස්සා දැමිය යුතුයි. 53  “වස්ත්‍රයක තිබෙන නූල්වල හෝ සම් භාජනයක+ හෝ තිබෙන පැල්ලම පරීක්ෂා කර බැලූ පසු එය පැතිර නැති බව පූජකයාට පෙනෙන්න තිබේ නම් 54  එම වස්ත්‍රය හෝ භාජනය හෝ සෝදා දවස් හතක් වෙන් කර තබන මෙන් ඔහු අණ කළ යුතුයි. ඉන්පසු එය දෙවන වරටත් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. 55  එය සේදූ පසු පූජකයා නැවත වරක් පැල්ලම පරීක්ෂා කර බැලූ විට එහි කිසි වෙනසක් සිදු වී නැත්නම් එය අපවිත්‍රය. පැල්ලම පැතිර ගොස් නැතත් එය අපවිත්‍රය. එම වස්ත්‍රය නැත්නම් භාජනය ඇතුල් පැත්තෙන් හෝ පිට පැත්තෙන් හෝ දිරන්න පටන්ගෙන තිබේ. එබැවින් එය ගින්නෙන් පිලිස්සිය යුතුයි. 56  “වස්ත්‍රය හෝ භාජනය හෝ සේදූ පසු පූජකයා එය නැවත පරීක්ෂා කර බැලූ විට එහි තිබෙන පැල්ලමේ පාට වෙනස් වී ඇත්නම් ඔහු පැල්ලම තිබෙන කොටස ඉරා අයින් කළ යුතුයි. 57  නමුත් පැල්ලම තවදුරටත් එලෙසම පවතී නම් විෂබීජය පැතිර යන්නේය. එබැවින් ඔබ එම වස්ත්‍රය+ හෝ සම් භාජනය හෝ ගින්නෙන් පිලිස්සිය යුතුයි.+ 58  වස්ත්‍රයක් හෝ සම් භාජනයක් හෝ සමෙන් සෑදූ වෙන ඕනෑම දෙයක් හෝ සේදූ පසු එහි තිබුණු පැල්ලම මැකී ගියොත් එය දෙවන වරටත් සේදිය යුතුයි. එවිට එය පවිත්‍ර වන්නේය. 59  “ලොම් වස්ත්‍රයක හෝ ලිනන් වස්ත්‍රයක+ හෝ සම්වලින් සෑදූ ඕනෑම දෙයක හෝ යම් විෂබීජයක් ඇත්නම් ඒවා පවිත්‍රද අපවිත්‍රද කියා පරීක්ෂා කර බලන පිණිස පිළිපැදිය යුතු ක්‍රියාමාර්ගය එයයි.”

පාදසටහන්

නැත්නම්, රෝගය බෝ නොවන්නේය.
මූ.අ., “කහ පාට.”
මූ.අ., “ලාදුරු.” මෙය පුස් වර්ගයක් විය හැක. නමුත් එය හරියටම කුමක්ද කියා කිව නොහැක.
මූ.අ., “දික් අතට හෝ හරස් අතට තිබෙන නූල්වල.”