යොෂුවා 19:1-51

19  දෙවන වතාවට දාදු දැමූ+ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ සිමියොන් ගෝත්‍රයට+ අයිති කොටසයි. ඔවුන්ට උරුම වූ කොටස පිහිටා තිබුණේ යූදා ගෝත්‍රයට ලැබුණු ප්‍රදේශය තුළය.+  ඔවුන්ට උරුම වූ නගර මේවාය. බෙයර්-ෂෙබා,+ ෂෙබා, මොලාදා,+  හෂර්-ෂුවාල්,+ බාලා, ඒෂෙම්,+  එල්තෝලද්,+ බෙතුල්, හොර්මා,  ෂික්ලග්,+ බෙත්-මර්කාබොත්, හෂර්-සූසා,+  බෙත්-ලෙබායොත්+ සහ ෂාරුහෙන්ය. ඒ නගරවල ගණන දහතුනක් වූ අතර ඒවාට අයිති ගම්මානද තිබිණ.  ආයින්,+ රිම්මොන්,+ එතෙර් සහ ආෂාන්+ යන නගර හතර හා ඒවාට අයිති ගම්මානද  ඒ අවට පිහිටි සියලුම ගම්මානද ඊට ඇතුළත් විය. දකුණේ රාමා+ කියාද හඳුන්වන බාලාත්-බෙයේර් නගරය+ දක්වාම ඔවුන්ට අයිති විය. සිමියොන් ගෝත්‍රයේ පවුල්වලට උරුම වූ ප්‍රදේශය එයයි.  යූදා ගෝත්‍රයට ලැබුණු කොටස ඔවුන්ට පමණට වඩා විශාල වූ නිසා+ සිමියොන් ගෝත්‍රයට එම දේශයෙන් කොටසක් උරුම විය.+ 10  තුන්වන වතාවට දාදු දැමූ+ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයට+ අයිති ප්‍රදේශයයි. ඔවුන්ට උරුමයක් ලෙස ලැබුණු ප්‍රදේශයේ සීමාව සාරිද් නගරය දක්වා විහිදී ගියේය. 11  සාරිද් සිට දේශ සීමාව බස්නාහිර දෙසින් තිබෙන මරියල් දක්වාද දබ්බෙෂෙත් නගරය දක්වාද විහිදී ගියේය. එය එතැනින් යොක්නෙයාම් නගරය+ ඉදිරියේ තිබෙන නිම්නය දක්වා ගොස් එතැනින් කෙළවර විය. 12  සාරිද් සිට නැඟෙනහිර දෙසට දේශ සීමාව කිස්ලොත්-තාබොර් නගරයේ මායිම දක්වාද දාබෙරත් නගරය+ සහ යාෆියා දක්වාද විහිදී ගියේය. 13  එතැන් සිට එය ආපසු නැඟෙනහිර දෙසට හැරී ගාත්-හේෆෙර් නගරය+ දක්වාද එත්-කාෂින් දක්වාද රිම්මොන් නගරය සහ නෙයා නගරය දක්වාද විහිදී ගියේය. 14  එතැන් සිට දේශ සීමාව උතුරු දෙසින් පිහිටි හන්නාතොන් නගරය දක්වා ගොස් ඉප්තා-යෙල් නිම්නයෙන් කෙළවර විය. 15  කට්ටාත්, නහලාල්, ෂිම්රොන්,+ ඉදලා සහ බෙත්ලෙහෙම+ ඇතුළු නගර දොළහක් සහ ඒවාට අයිති ගම්මානත් ඔවුන්ට අයිති විය. 16  සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයට+ උරුමයක් ලෙස ලැබුණු දේශය+ හා ඊට අයත් නගරද ගම්මානද ඒවාය. 17  හතරවන වතාවට දාදු දැමූ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ ඉසකාර් ගෝත්‍රයට+ අයත් කොටසයි. 18  ඔවුන්ට උරුම වූ දේශයේ මායිම්වල පිහිටි ස්ථාන මේවාය. යෙෂ්‍රෙයෙල්,+ කෙසුල්ලොත්, ෂුනෙම්,+ 19  හෆරායිම්, ෂියොන්, අනාහරාත්, 20  රබ්බිත්, කිෂියොන්, ඒබෙෂ්, 21  රෙමෙත්, ඒන්-ගන්නිම්,+ ඒන්-හද්දා සහ බෙත්-පෂ්ෂෙෂ්ය. 22  ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව තාබෝර්+ දක්වාද ෂහෂුමා දක්වාද බෙත්-ෂෙමෙෂ් නගරය දක්වාද ගොස් යොර්දාන් ගඟෙන් කෙළවර විය. ඔවුන්ට උරුම වූ මුළු නගර ගණන දහසයකි. ඒවාට අයිති ගම්මානද ඔවුන්ට උරුම විය. 23  ඉසකාර් ගෝත්‍රයට+ උරුමයක් ලෙස ලැබුණු දේශයද ඊට අයිති නගර සහ ගම්මානද ඒවාය. 24  පස්වන වතාවට දාදු දැමූ+ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ ආෂෙර් ගෝත්‍රයට+ අයිති දේශයයි. 25  ඔවුන්ට උරුම වූ දේශයේ මායිම්වල පිහිටා තිබුණු නගර නම් හෙල්කාත්,+ හලී, බෙටෙන්, අක්ෂාප්,+ 26  අල්ලම්මෙලෙක්, අමාද් සහ මිෂාල්ය.+ එම දේශ සීමාව බස්නාහිර දෙසින් පිහිටි කර්මෙල් කඳුවැටිය+ දක්වාද ෂිහොර්-ලිබ්නාත් නගරය දක්වාද විහිදී ගියේය. 27  එය නැඟෙනහිර දෙසට වෙන්න පිහිටි බෙත්-දාගොන් නගරය හා සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයේ+ දේශ සීමාව දක්වාද ඉප්තා-යෙල් නිම්නයේ උතුරු ප්‍රදේශය හරහාද දිව ගියේය. ඔවුන්ගේ දේශ සීමාවේ බෙත්-ඒමෙක් සහ නෙයියෙල් නගරද පිහිටා තිබිණ. එය කාබුල් නගරයේ වම් පැත්තෙන් ගොස් 28  ඒබ්‍රොන්, රෙහොබ්, හම්මොන් සහ කානාහ් යන නගර දක්වාද දිව ගියේය. ඒ වගේම ඉතා ජනාකීර්ණ නගරයක් වන සීදොන්+ දක්වාද එය විහිදී ගියේය. 29  රාමා නගරයේ සිට බලකොටු සහිත නගරයක් වන තීර්හි+ සීමාව අසලටත් ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව විහිදී ගියේය. එතැනින් ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව හෝසා නගරය දක්වා දිව ගියේය. මහ මුහුද අසබඩ පිහිටි අක්ෂිබ් නගරයෙන්+ එය කෙළවර විය. 30  මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ වූ උම්මා, අපෙක්+ සහ රෙහොබ්+ යන නගරද ඔවුන්ගේ දේශ සීමාවට ඇතුළත් විය. ඔවුන්ට උරුම වූ මුළු නගර ගණන විසිදෙකකි. ඒවාට අයිති ගම්මානද ඔවුන්ට උරුම විය. 31  ආෂෙර් ගෝත්‍රයේ+ පවුල්වලට උරුමයක් ලෙස ලැබුණු දේශයද ඊට අයත් නගර සහ ගම්මානද ඒවාය. 32  හයවන වතාවට දාදු දැමූ+ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ නෆ්තලී ගෝත්‍රයට+ අයිති කොටසයි. 33  ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව හේලෙෆ් සහ ෂයනන්නිම්හි+ විශාල ගස ළඟින් පටන්ගෙන අදාමි-නෙකෙබ්, යබ්නෙයෙල් සහ ලක්කුම් යන ප්‍රදේශ දක්වා දිව ගියේය. එය යොර්දාන් ගඟෙන් කෙළවර විය. 34  එතැන් සිට දේශ සීමාව බස්නාහිර දෙසට වෙන්න පිහිටි අෂ්නොත්-තාබොර් දක්වාද එතැනින් හුක්කොක් දක්වාද විහිදී ගියේය. ඔවුන්ගේ දේශයට දකුණු දිශාවෙන් තිබුණේ සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයේ+ දේශ සීමාවයි. බටහිර දෙසින් තිබුණේ ආෂෙර් ගෝත්‍රයේ+ දේශ සීමාවයි. ඔවුන්ගේ නැඟෙනහිර දේශ සීමාව යොර්දාන් ගඟ අසල යූදා දේශය*+ දක්වා විහිදී ගියේය. 35  ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව තුළ තිබූ බලකොටු සහිත නගර වූයේ ෂිද්දිම්, ෂේර්, හම්මත්,+ රක්කත්, කින්නෙරෙත්,+ 36  අදාමා, රාමා, හාෂොර්,+ 37  කෙදෙෂ්,+ එද්රෙයි, ඒන්-හාෂොර්, 38  ඉරොන්, මිග්දල්-එල්, හෝරෙම්, බෙත්-අනාත් සහ බෙත්-ෂෙමෙෂ්ය.+ ඔවුන්ට නගර දහනවයක් උරුම විය. ඒවාට අයිති ගම්මානද ඔවුන්ට උරුම විය. 39  නෆ්තලී ගෝත්‍රයට+ උරුමයක් ලෙස ලැබුණු+ දේශයද ඊට අයිති නගර සහ ගම්මානද ඒවාය. 40  හත්වන වතාවට දාදු දැමූ+ විට වෙන් කරනු ලැබුවේ දාන් ගෝත්‍රයට+ අයත් දේශයයි. 41  ඔවුන්ගේ දේශයේ මායිම්වල පිහිටි නගර හා ස්ථාන මේවාය. ෂොරා,+ එෂ්තායොල්, ඉර්-ෂෙමෙෂ්, 42  ෂායල්අබ්බින්,+ ආයාලොන්,+ ඉත්ලා, 43  ඒලොන්, තිම්නාහ්,+ එක්‍රොන්,+ 44  එල්තෙකේහ්, ගිබ්බෙතොන්,+ බාලාත්,+ 45  යෙහුද් බෙනේ-බෙරක්, ගාත්-රිම්මොන්,+ 46  මේ-යර්කොන් සහ රක්කොන්ය. ඔවුන්ගේ දේශ සීමාව යොප්පා නගරය+ ඉදිරියෙන් කෙළවර විය. 47  දාන් ගෝත්‍රයට ලැබුණු ප්‍රදේශය ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් නොවුණු නිසා+ ඔවුහු ලේෂම් නගරයට+ විරුද්ධව සටන් කර, එහි සිටි වැසියන්ව කඩුවෙන් මරා දමා එහි පදිංචි වූහ. පසුව ඔවුහු ඒ නගරයට ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තාගේ නමද එකතු කර එය ලේෂම් දාන් කියා හැඳින්වූහ.+ 48  දාන් ගෝත්‍රයට උරුමයක් ලෙස ලැබුණු දේශයද ඊට අයත් වූ නගර සහ ගම්මානද ඒවාය. 49  එයාකාරයට එක් එක් ගෝත්‍රයට දේශයේ කොටසක් උරුම විය. ඉන්පසු ඊශ්‍රායෙල්වරු නූන්ගේ පුත් යොෂුවාට නගරයක් උරුම කර දුන්නෝය. 50  යොෂුවා එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයට අයත් කඳුකරයේ පිහිටි තිම්නත්-සේරා නගරය+ ඉල්ලුවේය. යෙහෝවා දෙවිද එය ඔහුට දෙන ලෙස අණ කළේය. ඔවුහු එය ඔහුට දුන්නෝය.+ යොෂුවා ඒ නගරය වැඩි දියුණු කර එහි වාසය කළේය. 51  පූජක එලියාසර්ද නූන්ගේ පුත්‍රයා වූ යොෂුවාද ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රවල නායකයෝද ෂීලෝ නගරයේ+ තිබූ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම අසලදී+ යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ දාදු දමා එලෙස ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ට දේශය බෙදා දුන්නෝය.+

පාදසටහන්

මෙයින් අදහස් කරන්නේ යූදා ගෝත්‍රයට හිමි දේශය නොවේ. නමුත් යූදා ගෝත්‍රයට අයත් කෙනෙකුට හිමි ඉඩමකටය.