නික්මයාම 37:1-29

37  බෙසලෙල්+ ෂිටිම් ලීවලින් ගිවිසුම් පෙට්ටිය+ සෑදුවේය. එහි දිග රියන් දෙකහමාරක්ද පළල රියන් එකහමාරක්ද උස රියන් එකහමාරක්ද විය.+  ඔහු පෙට්ටියේ ඇතුළත හා පිටත පවිත්‍ර රනින් ආලේප කර එහි උඩ දාරයට යටින් පෙට්ටිය වටාම රන් ලියවැලක් සෑදුවේය.+  ඔහු එම පෙට්ටියට කකුල් හතරක් සවි කර ඒවාට මදක් ඉහළින් රනින් සෑදූ වළලු හතරක් සවි කළේය. ඔහු වළලු දෙකක් පෙට්ටියේ එක පැත්තකද අනික් දෙක පෙට්ටියේ අනික් පැත්තේ තිබෙන සේ දෙපැත්තේ සවි කළේය.+  ඉන්පසු ෂිටිම් ලීවලින් පොලු දෙකක් සාදා ඒවා රනින් ආලේප කළේය.+  පෙට්ටිය උසුලාගෙන යන පිණිස එහි දෙපැත්තේ තිබෙන වළලුවලට ඔහු එම පොලු දෙක දැමුවේය.+  ඔහු එම පෙට්ටියට පවිත්‍ර රනින් පියනක්+ සෑදුවේය. එහි දිග රියන් දෙකහමාරක්ද පළල රියන් එකහමාරක්ද විය.+  ඔහු රත්තරන් තළා කෙරුබ්වරුන් දෙදෙනෙකුව සාදා පියනේ දෙකෙළවරෙහි තැබුවේය.+  පියනේ එක් කෙළවරක එක කෙරුබ්වරයෙකුද අනික් කෙළවරේ අනික් කෙරුබ්වරයාවද තබන ලදි.+  ඔවුන් දෙදෙනාව එකිනෙකාට මුහුණ ලා සිටින සේ තැබුවේය. ඔවුහු තම පියාපත් ඉහළට ඔසවාගෙන පියන දෙසට තම හිස නමාගෙන සිටියෝය.+ ඔවුන්ගේ පියාපත් වියනක් සේ විහිදී තිබිණ.+ 10  ඔහු ෂිටිම් ලීවලින් මේසයක්+ සෑදුවේය. එහි දිග රියන් දෙකක්ද පළල රියනක්ද උස රියන් එකහමාරක්ද විය.+ 11  මේසය පවිත්‍ර රනින් ආලේප කර එහි ලෑල්ලේ දාරය වටා රන් ලියවැලක් සෑදුවේය.+ 12  ඉන්පසු මේසය වටා තිබෙන එම දාරයට අල්ලක පමණ පළලින් යුත් පටියක් ඇල්ලුවේය. එම පටිය වටාද තවත් රන් ලියවැලක් සෑදුවේය.+ 13  ඔහු රනින් වළලු හතරක් සාදා මේසයේ කකුල් හතරට සවි කළේය.+ 14  මේසය පොලුවලින් උසුලාගෙන යෑමට හැකි වන පිණිස එම වළලු සවි කළේ මේසයේ ලියවැල සාදා ඇති පටියට යටින්ය.+ 15  මේසය එහා මෙහා ගෙන යෑම සඳහා ඔහු ෂිටිම් ලීවලින් පොලු දෙකක් සාදා ඒවා රනින් ආලේප කළේය.+ 16  ඔහු මේසය මත තැබීමට පවිත්‍ර රනින් දීසිද කුසලානද පාත්‍රද පාන පූජා වත් කරන පිණිස බඳුන්ද සෑදුවේය.+ 17  ඉන්පසු ඔහු පවිත්‍ර රත්තරන් තළා පහන් රුකක්+ සෑදුවේය. එයට කඳක්ද අතුද මල්ද පොහොට්ටුද මල් පෙතිද තිබිණ. ඒ කොටස් සියල්ල එකිනෙකට සම්බන්ධ වී තිබිණ.+ 18  පහන් රුකෙහි අතු හයක් තිබිණ. එහි කඳෙහි එක් පැත්තක අතු තුනක්ද අනික් පැත්තේ තවත් අතු තුනක්ද තිබිණ.+ 19  ඒ එක් එක් අතුවල ආමන්ඩ් මල් තුනක්ද ඒ සෑම මලකටම උඩින් පොහොට්ටුවක්ද සෑම පොහොට්ටුවකටම උඩින් මල් පෙතිද තිබිණ. පහන් රුකෙන් විහිදී ගිය අතු හයම එලෙස සකස් කර තිබිණ.+ 20  පහන් රුකෙහි කඳ කොටසේ ආමන්ඩ් මල් හතරක්ද තිබිණ. ඒ සෑම මලකටම උඩින් පොහොට්ටුවක්ද සෑම පොහොට්ටුවකටම උඩින් මල් පෙතිද තිබෙන සේ කඳ සකස් කර තිබිණ.+ 21  පහන් රුකෙහි දෙපැත්තට විහිදී යන අතු හය යුගළ වශයෙන් තිබිණ. අතු යුගළය කඳට සම්බන්ධ වන සෑම තැනටම යටින් පොහොට්ටුවක් තිබිණ.+ 22  මෙලෙස පහන් රුකෙහි අතු සහ පොහොට්ටු කඳට සම්බන්ධ වී තිබිණ. ඒ සියල්ල පවිත්‍ර රන් කුට්ටියක් තළා සාදා තිබිණ.+ 23  ඉන්පසු ඔහු පහන් රුක මත තැබීමට පහන් හතක් සෑදුවේය. පහන් තිර අල්ලන අඬුද දැවී ගිය පහන් තිර දැමීමට භාජනද පවිත්‍ර රනින් සෑදුවේය.+ 24  පහන් රුකද පහන්ද එහි සියලු භාජනද සාදනු ලැබුවේ පවිත්‍ර රන් තලෙන්තයකින්ය. 25  ඉන්පසු ඔහු සුවඳ ද්‍රව්‍ය+ ඔප්පු කරන පිණිස ෂිටිම් ලීවලින් පෙට්ටියක හැඩැති පූජාසනයක්+ සෑදුවේය. එහි දිග රියනක්ද පළල රියනක්ද උස රියන් දෙකක්ද විය. එහි කොන්වල අං තිබිණ.+ 26  පූජාසනය පවිත්‍ර රනින් ආලේප කළේය. එහි උඩ පැත්තටද හතර වටේටද එහි අංවලටද ඔහු රන් ආලේප කළේය. ඉන්පසු පූජාසනය වටේට රන් පටියක් ඇල්ලුවේය.+ 27  පූජාසනය පොලුවලින් උසුලාගෙන යෑමට හැකි වන පිණිස එහි දෙපැත්තෙන් රන් වළලු දෙක බැගින් සවි කළේය. එම වළලු පූජාසනය වටේට තිබෙන පටියට යටින් සවි කළේය.+ 28  එම වළලු තුළට යවන පොලු දෙක ඔහු ෂිටිම් ලීවලින් සෑදුවේය. ඉන්පසු එම පොලු දෙකද රනින් ආලේප කළේය.+ 29  ඉන්පසු ඔහු ශුද්ධ සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍යද+ අභිෂේක කිරීම සඳහා ශුද්ධ තෛලයද+ සෑදුවේය. ඒවා දක්ෂ ලෙස තෙල් සාදන්නෙකු විසින් සාදන ලදි.

පාදසටහන්