ගීතාවලිය 150:1-6

150  ජනයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.+ඔහුගේ ශුද්ධ මාලිගාවේදී ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+ඔහුගේ බලය කියාපාන ගුවන්තලය සිසාරා ඔහුට කරන ප්‍රශංසාව පැතිර යෑමට සලස්වන්න.+   ඔහුගේ බලවත් ක්‍රියා ගැන ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අතිමහත් නිසා ඔහුට බොහෝ සෙයින් ප්‍රශංසා කරන්න.+   හොරණෑ පිඹිමින් ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+තත් භාණ්ඩ වාදනය කරමින්ද වීණා වයමින්ද ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+   රබන් ගසමින්+ හා නටමින්+ ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.තත් භාණ්ඩ වාදනය කරමින්ද+ නළා පිඹිමින්ද+ ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.   මිහිරි හඬකින්, අත්තාළම් ගසමින් ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+මහත් හඬකින්, අත්තාළම් ගසමින් ඔහුට ප්‍රශංසා කරන්න.+   පණ ඇති සියල්ලෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.+ජනයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.+

පාදසටහන්