ගීතාවලිය 136:1-26

136  ජනයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ස්තුති කරන්න. මන්ද ඔහු යහපත්ය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය* සදාකල් පවතින්නේය.+   දෙවිවරුන්ගෙත් දෙවිට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   ස්වාමිවරුන්ගෙත් ස්වාමීන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   කිසිවෙකුගේ උපකාරයක් නොමැතිව පුදුමසහගත ක්‍රියා කරන තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   තම ප්‍රඥාවෙන් අහස්තලය සෑදූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   මුහුදට වඩා උස්ව භූමිය පිහිටෙවූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   මහත් ආලෝක වස්තූන් සෑදූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   දවාලට එළිය ලබා දෙන පිණිස* සූර්යයා සෑදූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+   රාත්‍රියට එළිය ලබා දෙන පිණිස* සඳද තරුද සෑදූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 10  ඊජිප්තුවේ කුලුඳුලන්ට පහර දුන් තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 11  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟව ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටතට ගෙනා තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 12  තමා සතු මහත් බලය අප වෙනුවෙන් යොදාගත් තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය. 13  රතු මුහුද දෙබෑ කළ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 14  ඊශ්‍රායෙල් ජාතියට ඒ දෙබෑ කළ මුහුද මැදින් ගමන් කිරීමට සැලැස්වූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 15  පාරාවෝද ඔහුගේ හමුදාවද ඒ මහ මුහුදේ ජල පහරට ගසාගෙන යෑමට සැලැස්වූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 16  පාළුකරයේදී තම සෙනඟට මඟ පෙන්වූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 17  බලවත් රජවරුන්ට පහර දුන් තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 18  තේජශ්‍රීයෙන් වැජඹුණු රජවරුන්ව විනාශ කර දැමූ තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 19  අමෝරිවරුන්ගේ සීහොන් රජුව ඔහු විනාශ කර දැමුවේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 20  බාෂාන්හි ඕග් රජුවද ඔහු විනාශ කර දැමුවේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 21  ඔවුන්ට අයිතිව තිබූ දේශය ඔහු තම සෙනඟට උරුමයක් ලෙස දුන්නේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 22  තම සේවක ඊශ්‍රායෙල්ට ඔහු ඒ දේශය උරුම කර දුන්නේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 23  අපි ලැජ්ජාවට පත්ව සිටි අවස්ථාවලදී ඔහු අපව අමතක නොකළේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 24  කිහිප වතාවක්ම අපේ සතුරන්ගේ අතින් ඔහු අපව ගලවාගත්තේය.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 25  සියල්ලන්ට ආහාර සපයා දෙන තැනැත්තාණන්ට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+ 26  ස්වර්ගයේ දෙවිට ස්තුති කරන්න.+ඔහුගේ ප්‍රේමය සදාකල් පවතින්නේය.+

පාදසටහන්

හෝ, “ළැදි ප්‍රේමය.”
මූ.අ., “පාලනය කරන පිණිස.”
ගීතා 136:8හි පාදසටහන බලන්න.