ගණන් කතාව 30:1-16

30  ඊශ්‍රායෙල්හි ගෝත්‍රවල ප්‍රධානීන්ට+ මෝසෙස් මෙසේ කීවේය. “යෙහෝවා දෙවි මෙසේ අණ කළා.  යම් පුරුෂයෙකු යෙහෝවා දෙවිට භාරයක්+ වුණොත් හෝ යම් දෙයකින් වැළකී සිටින බවට+ පොරොන්දු වෙමින් ඒ ගැන දිවුරුවොත්+ ඔහු එම භාරය නැත්නම් පොරොන්දුව කඩ නොකළ යුතුයි.+ ඔහු තමා පැවසූ ලෙස සියල්ල ඉටු කළ යුතුයි.+  “තරුණියක තම පියා යටතේ සිටින කාලයේදී යෙහෝවා දෙවිට භාරයක් වුණොත්+ හෝ යම් දෙයකින් වැළකී සිටින බවට පොරොන්දු වෙමින් දිවුරුවොත් ඇය ක්‍රියා කළ යුත්තේ මෙලෙසයි.  ඇය වුණු භාරය හෝ ඇය දුන් දිවුරුම ගැන ඇගේ පියාට දැනගන්න ලැබුණු පසු ඔහු ඒ ගැන කිසිවක් නොකිව්වොත් ඇය එම භාරය හෝ පොරොන්දුව එලෙසම ඉටු කළ යුතුයි.+  නමුත් ඇගේ පියා ඒ ගැන දැනගත් විට එම භාරය හෝ පොරොන්දුව ඉටු කිරීමෙන් ඇයව වැළැක්වුවොත් ඇය එය ඉටු කිරීමට බැඳී නැහැ. ඇගේ පියා ඇයව වැළැක්වූ නිසා යෙහෝවා දෙවිගෙන් ඇයට සමාව ලැබෙයි.+  “විවාහක ස්ත්‍රියක භාරයක් හෝ දුර දිග නොබලා දුන් පොරොන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුත්තේ මේ ආකාරයටයි.+  ඇගේ පුරුෂයාට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න ලැබුණු පසු ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් නොකිව්වොත් ඇය වුණු භාරය හෝ පොරොන්දුව එලෙසම ඇය ඉටු කළ යුතුයි.+  නමුත් ඇගේ පුරුෂයා ඒ ගැන දැනගත් විට ඇය දුන් භාරය හෝ දුර දිග නොබලා දුන් පොරොන්දුව ඉටු කිරීමෙන් ඇයව වැළැක්වුවොත්+ ඇය එය ඉටු කිරීමට බැඳී නැහැ. ඇගේ පුරුෂයා එය අහෝසි කළ නිසා යෙහෝවා දෙවිගෙන් ඇයට සමාව ලැබෙයි.+  “වැන්දඹුවක හෝ දික්කසාද වූ ස්ත්‍රියක හෝ භාරයක් වුණොත් ඇය එය ඉටු කිරීමට බැඳී සිටිනවා. 10  “ස්ත්‍රියක විවාහ වූ පසු භාරයක් වූ විට හෝ යම් දෙයකින් වැළකී සිටින බවට දිවුරුමක් දුන් විට ඇය ක්‍රියා කළ යුත්තේ මෙලෙසයි.+ 11  ඇගේ පුරුෂයාට ඒ ගැන දැනගන්න ලැබුණු පසු ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් නොකිව්වොත් ඔහු ඇයව නොවැළැක්වූ බැවින් ඇය වුණු භාරය හෝ පොරොන්දුව ඇය එලෙසම ඉටු කළ යුතුයි. 12  නමුත් ඇගේ පුරුෂයා ඒ ගැන දැනගත් විට එම භාරය හෝ දිවුරුම ඉටු කිරීමෙන් ඇයව වැළැක්වුවොත් ඇය එය ඉටු කිරීමට බැඳී නැහැ.+ ඇගේ පුරුෂයා එය අහෝසි කළ නිසා යෙහෝවා දෙවිගෙන් ඇයට සමාව ලැබෙයි.+ 13  ඇය භාරයක් වුණොත් එසේත් නැත්නම් යම් දෙයකින් වැළකී සිටීමට පොරොන්දු වෙමින් දිවුරුමක් දුන්නොත්+ එය අහෝසි කිරීමට හෝ ස්ථිර කිරීමට ඇගේ පුරුෂයාට අයිතියක් තිබෙනවා. 14  නමුත් ඇගේ පුරුෂයා දවස් ගණනාවක් යන තෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් නොකිව්වොත් ඇය වූ භාරය හෝ ඇය දුන් දිවුරුම ඔහු ස්ථිර කරනවා.+ ඔහු එය දැනගත් පසු නිහඬව සිටි නිසා ඇගේ භාරය හෝ දිවුරුම ස්ථිර වෙයි. 15  නමුත් කලක් ගෙවුණු පසු ඔහු එම භාරය හෝ දිවුරුම ඉටු කිරීමෙන් ඇයව වැළැක්වුවොත් ඇගේ වරදට ඔහු වග කිව යුතුයි.+ 16  “විවාහ වී සිටින ස්ත්‍රියක+ සම්බන්ධයෙන්ද තම පියා යටතේ සිටින අවිවාහක තරුණියක+ සම්බන්ධයෙන්ද යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස් මාර්ගයෙන් දුන් ආඥා ඒවාය.”

පාදසටහන්