ගණන් කතාව 1:1-54

1  ඊශ්‍රායෙල්වරු ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටත්ව යෑමෙන් අනතුරුව දෙවෙනි අවුරුද්දේ+ දෙවෙනි මාසයේ පළමුවෙනි දින සීනයි පාළුකරයේදී+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස් සමඟ කතා කළේය. දෙවි එදින සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සිට+ ඔහු සමඟ කතා කරමින් මෙසේ කීවේය.  “සියලු ඊශ්‍රායෙල් වැසියන්ව ගණන් කරන්න.+ ඔවුන් එක් එක් කෙනාගේ පවුල් අනුවද එක් එක් කෙනාගේ පෙළපත අනුවද සියලු පුරුෂයන්ව ගණන් කරන්න. එක් එක් කෙනාව නම් වශයෙන් ගණන් කරන්න.  ඔබත් ආරොන්නුත් ඊශ්‍රායෙල්හි හමුදාවට+ බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සියලුදෙනාවම+ ගණන් කර කණ්ඩායම් අනුව ඔවුන්ව ලියාපදිංචි කරන්න.  “ඔබට උපකාර කිරීම සඳහා එක් එක් ගෝත්‍රයෙන් පුරුෂයෙකු බැගින් තෝරාගන්න. ඒ පුරුෂයෝ ඔවුන්ගේ පෙළපතේ ප්‍රධානියෝය.+  ඔබට උපකාර කරන පුරුෂයන්ගේ නම් මේවාය. රූබෙන්+ ගෝත්‍රයෙන් ෂෙදෙවුර්ගේ පුත්‍රයා වන එලිෂූර්ය.+  සිමියොන්+ ගෝත්‍රයෙන් ෂුරිෂද්දයිගේ පුත්‍රයා වන ෂෙලුමියෙල්ය.+  යූදා+ ගෝත්‍රයෙන් අමිනදාබ්ගේ පුත්‍රයා වන නාෂොන්ය.+  ඉසකාර්+ ගෝත්‍රයෙන් ෂුවර්ගේ පුත්‍රයා වන නෙතනෙල්ය.+  සෙබ්‍යූලන්+ ගෝත්‍රයෙන් හේලොන්ගේ පුත්‍රයා වන එලියාබ්ය.+ 10  යෝසෙප්ගේ+ පුත්‍රයන්ගෙන් එනම්, එෆ්‍රායිම්+ ගෝත්‍රයෙන් අමිහුද්ගේ පුත්‍රයා වන එලිෂාමා හා මනස්සේ+ ගෝත්‍රයෙන් පෙදාෂුර්ගේ පුත්‍රයා වන ගමාලියෙල්ය. 11  බෙන්ජමින්+ ගෝත්‍රයෙන් ගිඩියොනිගේ පුත්‍රයා වන අබිදාන්ය.+ 12  දාන්+ ගෝත්‍රයෙන් අමිෂද්දයිගේ පුත්‍රයා වන අහියේසෙර්ය.+ 13  ආෂෙර්+ ගෝත්‍රයෙන් ඔක්‍රාන්ගේ පුත්‍රයා වන පගියෙල්ය.+ 14  ගාද්+ ගෝත්‍රයෙන් දුවෙල්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලියාසාෆ්ය.+ 15  නෆ්තලී+ ගෝත්‍රයෙන් ඒනාන්ගේ පුත්‍රයා වන අහිරාය.+ 16  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරින් ඔබ වෙතට කැඳවාගත යුත්තේ ඔවුහුය. ඔවුහු තම තමන්ගේ ගෝත්‍රවල අධිපතීහුය.+ ඔවුහු ඊශ්‍රායෙල්හි දහස් ගණන් කෙරෙහි+ ප්‍රධානීන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නෝය.” 17  මෝසෙස් සහ ආරොන් නම් වශයෙන් සඳහන් කළ ඒ පුරුෂයන්ව තමන් වෙතට කැඳවාගත්තෝය. 18  ඔවුහු දෙවෙනි මාසයේ පළමුවෙනි දින මුළු ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ රැස් කළෝය. එසේ කළේ වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සියලුදෙනාවම+ තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත+ අනුවද නම් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරන පිණිසය. ඔවුහු ඒ එක් එක් කෙනාව ගණන් කර 19  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම සීනයි පාළුකරයේදී ඔවුන්ව ලියාපදිංචි+ කළෝය. 20  ඊශ්‍රායෙල්ගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයා වන රූබෙන්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සෑම පුරුෂයෙකුවම තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 21  රූබෙන් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හතළිස්හයදහස් පන්සියයක් විය.+ 22  සිමියොන්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සෑම පුරුෂයෙකුවම තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 23  සිමියොන් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන පනස්නවදහස් තුන්සියයක් විය.+ 24  ගාද්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 25  ගාද් ගෝත්‍රයෙන්+ ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හතළිස්පන්දහස් හයසිය පනහක් විය.+ 26  යූදාගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 27  යූදා ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හැත්තෑහතරදහස් හයසියයක් විය.+ 28  ඉසකාර්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 29  ඉසකාර් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන පනස්හතරදහස් හාරසියයක් විය.+ 30  සෙබ්‍යූලන්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 31  සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන පනස්හත්දහස් හාරසියයක් විය.+ 32  යෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා වන එෆ්‍රායිම්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 33  එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයෙන්+ ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හතළිස්දහස් පන්සියයක් විය.+ 34  යෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා වන මනස්සේගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 35  මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන තිස්දෙදහස් දෙසියයක් විය.+ 36  බෙන්ජමින්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 37  බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන තිස්පන්දහස් හාරසියයක් විය.+ 38  දාන්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 39  දාන් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හැටදෙදහස් හත්සියයක් විය.+ 40  ආෂෙර්ගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 41  ආෂෙර් ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන හතළිස්එක්දහස් පන්සියයක් විය.+ 42  නෆ්තලීගෙන්+ පැවත ආ අය අතරින් හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පුරුෂයන්ව තම තමන්ගේ පවුල් අනුවද පෙළපත අනුවද ගණන් කරනු ලැබීය. 43  නෆ්තලී ගෝත්‍රයෙන් ලියාපදිංචි කළ අයගේ මුළු ගණන පනස්තුන්දහස් හාරසියයක් විය.+ 44  ඊශ්‍රායෙල්හි පෙළපත් නියෝජනය කළ අධිපතීන් දොළොස්දෙනාගේ හා ආරොන්ගේ උපකාරය ඇතුව මෝසෙස් ලියාපදිංචි කළ අය ඔවුහුය. 45  තම තමන්ගේ පෙළපත් අනුව ලියාපදිංචි කළ අයගේ එනම්, ඊශ්‍රායෙල්හි හමුදාවට බඳවාගත හැකි වයස අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වඩා වැඩි අයගේ 46  මුළු ගණන හයලක්ෂ තුන්දහස් පන්සිය පනහක් විය.+ 47  නමුත් අනික් ගෝත්‍ර මෙන් ලෙවීවරුන්ව+ තම තමන්ගේ පෙළපත් අනුව ලියාපදිංචි කළේ නැත.+ 48  මන්ද යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කියා තිබුණේය. 49  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ ලියාපදිංචි කරන විට ලෙවී ගෝත්‍රයේ අයව ලියාපදිංචි නොකරන්න. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ සමඟ ඔවුන්ව ගණන් නොකරන්න.+ 50  ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබා තිබෙන සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම+ හා එහි සියලු භාණ්ඩද මෙවලම්ද බලාගන්නා පිණිස ලෙවීවරුන්ව පත් කරන්න.+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම හා එහි භාණ්ඩ එහා මෙහා ගෙන යා යුත්තේ ඔවුන් විසිනුයි.+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවාවන් කිරීම සඳහාද ඔවුන්ව පත් කරන්න.+ ඔවුන් කඳවුරු බැඳගත යුත්තේද සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම වටාය.+ 51  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම වෙනත් තැනකට රැගෙන යන විට ලෙවීවරුන් එහි කොටස් ගැලවිය යුතුයි.+ කූඩාරම යම් තැනක ඉදි කරන විට එය ආපසු සකස් කළ යුත්තේද ලෙවීවරුන් විසිනුයි. ලෙවී ගෝත්‍රයට අයත් නොවන කෙනෙකු කූඩාරම ළඟට පැමිණියොත් ඔහුව මරා දැමිය යුතුයි.+ 52  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ තම තමන්ගේ කණ්ඩායම් අනුව තම තමන්ට නියමිත කඳවුරේ කූඩාරම් ගසාගත යුතුයි. එක් කඳවුරක ගෝත්‍ර තුන බැගින් කූඩාරම් ගසාගන්න.+ 53  ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබා තිබෙන සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම වටා ලෙවීවරුන් කඳවුරු බැඳගත යුතුයි. දෙවිගේ උදහස+ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ පිටට නොපැමිණෙන පිණිස එසේ කරන්න. ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබා තිබෙන සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවාවන් ලෙවීවරුන් නොවරදවාම කළ යුතුයි.”+ 54  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ සියල්ල ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ එලෙසම කළෝය.+

පාදසටහන්