එස්රා 2:1-70

2  බැබිලෝනියේ රජු වූ නෙබුකද්නෙෂර්, බැබිලෝනියේ+ වහල්භාවයට ගෙන ගිය අය+ අතරින් බොහෝදෙනෙක් යෙරුසලමෙහි සහ යූදාහි+ පිහිටි තම තමන්ගේ නුවරවලට ආපසු පැමිණියෝය.+  සෙරුබාබෙල්,+ යේෂුවා,*+ නෙහෙමියා, සෙරායා,*+ රෙයලායා, මොර්දෙකයි, බිල්ෂාන්, මිස්පාර්, බිග්වායි, රෙහුම් සහ බානාහ් සමඟ යූදා දේශයට පැමිණි ඔවුන්ගේ නම් මතු දැක්වේ. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටි පුරුෂයන්ගේ සංඛ්‍යාව මෙසේය.  පාරොෂ්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන දෙදහස් එකසිය හැත්තෑදෙකකි.  ෂෙපටියාගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන තුන්සිය හැත්තෑදෙකකි.  ආරාහ්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හත්සිය හැත්තෑපහකි.  පාහත්-මෝවබ්ගේ*+ පෙළපතට අයත් යේෂුවාගේ සහ යෝවාබ්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන දෙදහස් අටසිය දොළහකි.  ඒලාම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන එක්දහස් දෙසිය පනස්හතරකි.  සට්ටුගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන නවසිය හතළිස්පහකි.  ෂක්කායිගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හත්සිය හැටකි. 10  බානිගේ* පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හයසිය හතළිස්දෙකකි. 11  බෙබායිගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හයසිය විසිතුනකි. 12  අස්ගාද්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන එක්දහස් දෙසිය විසිදෙකකි. 13  අදොනිකාම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හයසිය හැටහයකි. 14  බිග්වායිගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන දෙදහස් පනස්හයකි. 15  ආදින්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හාරසිය පනස්හතරකි. 16  හෙසකියාගේ පවුලට අයත් ආටෙර්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන අනූඅටකි. 17  බේෂායිගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන තුන්සිය විසිතුනකි. 18  යෝරාගේ* පුත්‍රයන්ගේ ගණන එකසිය දොළහකි. 19  හාෂුම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන දෙසිය විසිතුනකි. 20  ගිබ්බාර්ගේ* පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන අනූපහකි. 21  බෙත්ලෙහෙමෙහි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන එකසිය විසිතුනකි. 22  නෙටොෆාහි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන පනස්හයකි. 23  අනාතොත්හි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන එකසිය විසිඅටකි. 24  අෂ්මාවෙත්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හතළිස්දෙකකි. 25  කිර්යත්-යෙයාරීම්,+ කෙෆීරා සහ බෙයේරොත්හි පුරුෂයන්ගේ ගණන හත්සිය හතළිස්තුනකි. 26  රාමා+ සහ ගෙබාහි+ පුරුෂයන්ගේ ගණන හයසිය විසිඑකකි. 27  මික්මාස්හි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන එකසිය විසිදෙකකි. 28  බෙතෙල්හි+ සහ ආයිහි+ පුරුෂයන්ගේ ගණන දෙසිය විසිතුනකි. 29  නෙබෝහි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන පනස්දෙකකි. 30  මග්බිෂ්හි පුරුෂයන්ගේ ගණන එකසිය පනස්හයකි. 31  ඒලාම්ගේ* පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන එක්දහස් දෙසිය පනස්හතරකි. 32  හාරිම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන තුන්සිය විස්සකි. 33  ලොද්,+ හාදිද්+ සහ ඕනෝගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන හත්සිය විසිපහකි. 34  යෙරිකෝවෙහි පුරුෂයන්ගේ+ ගණන තුන්සිය හතළිස්පහකි. 35  සෙනායාගේ පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන තුන්දහස් හයසිය තිහකි. 36  පූජකයන්ගේ+ ගණන මෙසේය. යේෂුවාගේ+ පවුලට අයත් යෙදායාගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන නවසිය හැත්තෑතුනකි. 37  ඉම්මේර්ගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන එක්දහස් පනස්දෙකකි. 38  පෂ්හූර්ගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන එක්දහස් දෙසිය හතළිස්හතකි. 39  හාරිම්ගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන එක්දහස් දහහතකි. 40  ලෙවීවරුන්ගේ+ ගණන මෙසේය. හෝදවියාගේ+ පවුලට අයත් යේෂුවාගේද+ කද්මියෙල්ගේද පුත්‍රයන්ගේ+ ගණන හැත්තෑහතරකි. 41  ගායකයන් වූ ආසාෆ්ගේ+ පුත්‍රයන්ගේ ගණන එකසිය විසිඅටකි. 42  දොරටු පාලකයන්ගේ පුත්‍රයන් එනම්, ෂල්ලුම්,+ ආටෙර්,+ ටල්මොන්,+ අක්කුබ්,+ හටීටා+ සහ ෂෝබයි යන අයගේ පුත්‍රයන්ගේ මුළු ගණන එකසිය තිස්නවයකි. 43  නෙතිනිම්වරුන්ගේ*+ නම් මෙසේය. ෂීහාගේ පුත්‍රයන්ද හසුෆාගේ පුත්‍රයන්ද ටබ්බාවොත්ගේ පුත්‍රයන්ද+ 44  කෙරොස්ගේ පුත්‍රයන්ද සියාහාගේ පුත්‍රයන්ද පාදොන්ගේ පුත්‍රයන්ද+ 45  ලෙබානාගේ පුත්‍රයන්ද හගාබාගේ පුත්‍රයන්ද අක්කුබ්ගේ පුත්‍රයන්ද 46  හාගාබ්ගේ පුත්‍රයන්ද සල්මයිගේ පුත්‍රයන්ද+ හානාන්ගේ පුත්‍රයන්ද 47  ගිද්දෙල්ගේ පුත්‍රයන්ද ගහර්ගේ පුත්‍රයන්ද+ රෙයායාගේ පුත්‍රයන්ද 48  රෙෂින්ගේ පුත්‍රයන්ද+ නෙකෝදාගේ පුත්‍රයන්ද ගෂ්ෂාම්ගේ පුත්‍රයන්ද 49  උස්සාගේ පුත්‍රයන්ද පාසේයාගේ පුත්‍රයන්ද+ බේසයිගේ පුත්‍රයන්ද 50  අස්නාගේ පුත්‍රයන්ද මෙයූනිවරුන්ගේ පුත්‍රයන්ද නෙෆූසිම්ගේ පුත්‍රයන්ද+ 51  බක්බුක්ගේ පුත්‍රයන්ද හකූෆාගේ පුත්‍රයන්ද හර්හූර්ගේ පුත්‍රයන්ද+ 52  බෂ්ලූත්ගේ පුත්‍රයන්ද මෙහිදාගේ පුත්‍රයන්ද හර්ෂාගේ පුත්‍රයන්ද+ 53  බාකොස්ගේ පුත්‍රයන්ද සිසෙරාගේ පුත්‍රයන්ද තෙමාගේ පුත්‍රයන්ද+ 54  නෙෂියාගේ පුත්‍රයන්ද හටීෆාගේ පුත්‍රයන්ද+ යන සියලුදෙනා නෙතිනිම්වරුය. 55  සලමොන්ගේ සේවකයෝ+ නම් මොවුහුය. සෝටයිගේ පුත්‍රයන්ද සොෆෙරෙත්ගේ පුත්‍රයන්ද පෙරුදාගේ පුත්‍රයන්ද+ 56  යයලාහ්ගේ පුත්‍රයන්ද දර්කොන්ගේ පුත්‍රයන්ද ගිද්දෙල්ගේ පුත්‍රයන්ද+ 57  ෂෙපටියාගේ පුත්‍රයන්ද හට්ටිල්ගේ පුත්‍රයන්ද පොකෙරෙත්-හෂ්ෂෙබායිම්ගේ පුත්‍රයන්ද ආමීගේ පුත්‍රයන්ද+ යන අයයි. 58  නෙතිනිම්වරුන්ගේ+ සහ සලමොන්ගේ සේවකයන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ මුළු ගණන තුන්සිය අනූදෙකකි.+ 59  ටෙල්-මේලා, ටෙල්-හර්ෂා, කේරුබ්, අද්දොන් සහ ඉම්මේර් යන නුවරවලින් පැමිණි අයගේ නම් මතු දැක්වේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ පවුල්* ඊශ්‍රායෙල්ගෙන් පැවතෙන්නන්+ බව ඔප්පු කර පෙන්වීමට ඔවුන්ට නොහැකි විය. 60  දෙලායාගේ පුත්‍රයන්ද ටොබියාගේ පුත්‍රයන්ද නෙකෝදාගේ පුත්‍රයන්ද+ යන මොවුන්ගේ මුළු ගණන හයසිය පනස්දෙකකි. 61  පූජකයන්ගේ පුත්‍රයන්+ අතරේ, හබායාගේ පුත්‍රයෝද හක්කොෂ්ගේ+ පුත්‍රයෝද බාසිල්ලයිගේ පුත්‍රයෝද+ සිටියෝය. බාසිල්ලයිගේ පුත්‍රයන්ට එම නම ලැබුණේ, ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තා ගිලියද්වරයෙකු වූ බාසිල්ලයිගේ දියණියකව+ විවාහ කරගෙන ඔහුගේ නම ලබාගත් නිසාය. 62  ඔවුන් තම පෙළපත කුමක්ද කියා ඔප්පු කිරීම සඳහා පෙළපත් ලේඛනවල තමන්ගේ නම් තිබෙනවාද කියා සෙවූ නමුත් සොයාගත නොහැකි වූ නිසා ඔවුන් පූජකයන් ලෙස සේවය කිරීමට නුසුදුසු අය බව තීරණය කරන ලදි.+ 63  එහෙයින් පූජකයෙකු ඌරීම්+ සහ තුම්මීම්* යොදාගෙන තීන්දුවක් දෙන තෙක්, දෙවිට කැප කළ ආහාර කෑමට ඔවුන්ට අවසර නැති+ බව ආණ්ඩුකාරයා*+ පැවසුවේය. 64  ඉහත සඳහන් වූ අයගේ+ මුළු ගණන හතළිස්දෙදහස් තුන්සිය හැටකි.+ 65  ඊට අමතරව ඔවුන්ට සිටි දාසදාසීන්ගේ ගණන හත්දහස් තුන්සිය තිස්හතකි. එමෙන්ම ගායක+ ගායිකාවෝ දෙසියයක්ද ඔවුන් සමඟ සිටියෝය. 66  ඔවුන්ට අශ්වයෝ හත්සිය තිස්හයක්ද කොටළුවෝ දෙසිය හතළිස්පහක්ද+ 67  ඔටුවෝ හාරසිය තිස්පහක්ද බූරුවෝ හයදහස් හත්සිය විස්සක්ද සිටියෝය.+ 68  පෙළපත්වල+ ප්‍රධානීන්+ අතරින් සමහරෙක් යෙරුසලමේ+ යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහය+ පිහිටා තිබූ ස්ථානයට පැමිණ, සැබෑ දෙවිගේ ගෘහය නැවත එම ස්ථානයේම ගොඩනැඟීම සඳහා+ සිය කැමැත්තෙන්ම+ දේවල් පරිත්‍යාග කළෝය. 69  ගොඩනැඟීමේ කාර්යයට අවශ්‍ය බඩු බාහිරාදිය සැපයීම සඳහා ඔවුහු තම තමන්ගේ වත්කමට අනුව රන්+ ඩ්‍රැක්මා* හැටඑක්දහසක්ද රිදී+ මීනා* පන්දහසක්ද පූජකයන් සඳහා වස්ත්‍ර+ සියයක්ද භාර දුන්නෝය. 70  පූජකයෝද ලෙවීවරුද ගායකයෝද දොරටු පාලකයෝද නෙතිනිම්වරුද සාමාන්‍ය ජනයා අතරින් යම් පිරිසක්ද+ තම තමන්ගේ නුවරවල පදිංචි වූහ. සියලුම ඊශ්‍රායෙල්වරු තම තමන්ගේ නුවරවලට ගොස් පදිංචි වූහ.+

පාදසටහන්

හෙබ්‍රෙව් බසින්, යේෂුවා. හග් 1:1හි සහ සෙක 3:1හි සඳහන් වන්නේ, “යෝෂුවා” ලෙසයි. සෙප්ටුඅජින්ට් ග්‍රීක පිටපතේ, “යේසුස්” ලෙස සඳහන් වේ.
නෙහෙ 7:7හි සඳහන් වන්නේ, “අෂරියා” ලෙසයි.
තේරුම, “මෝවබ්හි ආණ්ඩුකාරයා.”
නෙහෙ 7:15හි සඳහන් වන්නේ, “බින්නුයි” ලෙසයි.
නෙහෙ 7:24හි සඳහන් වන්නේ, “හාරිෆ්” ලෙසයි.
නෙහෙ 7:25හි සඳහන් වන්නේ, “ගිබියොන්” ලෙසයි.
මූ.අ., “ඒලාම් ලෙස හැඳින්වෙන අනික් පුද්ගලයා.”
“නෙතිනිම්” නැත්නම් “දේවමාලිගාවේ සේවකයෝ.” මූ.අ., “දෙනු ලැබූවන්.”
මූ.අ., “පියාගේ පවුල්.”
නික් 28:30හි දෙවන පාදසටහන බලන්න.
මූ.අ., “තිර්ෂාතා.”
මෙහි සඳහන් වන්නේ ග්‍රීක ලියවිලිවල සඳහන් ඩ්‍රැක්මාව ගැන නොවෙයි. එය පර්සියානු ජාතිකයන් භාවිත කළ දරික් නමින් හැඳින්වූ රන් කාසියක්යයි පිළිගැනේ. එහි බර ග්‍රෑම් 8.4ක් විය.
මෙහි සඳහන් වන්නේ ග්‍රීක ලියවිලිවල සඳහන් මීනාව ගැන නොවෙයි. එහි බර ග්‍රෑම් 570ක් විය.