සිව් දෙසින්

ඔක්තෝබර් 16, 2020

2020 පාලක මණ්ඩලයේ වාර්තාව - අංක 7

මේ වසංගත තත්වය නිසා අපේ යෞවන දරුදැරියන් විවිධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවා. ඒ අභියෝග ජය ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා පාලක මණ්ඩලයේ සහෝදර සැමුවෙල් හර්ඩ් පැහැදිලි කරයි.

සැප්තැම්බර් 4, 2020

2020 පාලක මණ්ඩලයේ වාර්තාව - අංක 6

මේ වගේ කාලෙක වුණත් දෙවියන් ලබා දෙන පෝෂණය නොඅඩුව ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා පාලක මණ්ඩලයේ සහෝදරයෙක් පැහැදිලි කරයි.

2020 ජූලි 24

2020 පාලක මණ්ඩලයේ වාර්තාව - අංක 5

මේ වසංගත තත්වය මැද යෙහෝවා දෙවියන්ගේ සෙනඟ ඔහුගේ මහත් සැලකිල්ල අද්දකින විදිහ ගැන පාලක මණ්ඩලයේ සහෝදරයෙක් පැහැදිලි කරයි.