රුසියාව

2020 ජූනි 22

හිංසා පීඩාවලට බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ

2019 වාර්ෂික රැස්වීමේදී පාලක මණ්ඩලයේ සහෝදර මාක් සැන්ඩසන් “අපිට බය වෙන්න හේතුවක් තියෙනවාද” කියන මාතෘකාවෙන් දේශනයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ දේශනයට මේ වීඩියෝව ඇතුළත්. රුසියාවේ පීඩා විඳින අපේ සහෝදර සහෝදරියන් කීපදෙනෙක්ගේ අද්දැකීම් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා.