Olole evideo ziriho

Bulya gurhi oyige Ebibliya?

Bulya gurhi oyige Ebibliya?

Oyige gurhi Ebibliya yankakurhabala obone amashuzo oku madoso g’obulagirire bwenene omu kalamo.