Olole evideo ziriho

Ohûne Bakuyigirize Ebibliya

K’olonzize okumanya myanzi minji okubiyerekire Ebibliya n’Abahamirizi ba Yehova? Akaba neci, obwire Abahamirizi ba Yehova bakulambagirire omu kuyandika ebi bakuhûnyire oku fomu eri ah’idako na ntyo Omuhamirizi wa Yehova w’emwinyu anakulambagirira.

Rhwakolesa ebi oyandisire kw’eyi fomu lyo rhuhash’ikulambagirira. Oko kuyemerirwe N’irhegeko l’igulu lyoshi okubiyerekire okukolesa ebi omuntu arhubwizire kuli ye yene.

'Okubiyerekire Ekorona (COVID-19) Muyumve we! Omu maeneo manji, rhurhaciri rhwajira emikolo yakarhuma abantu barhimanana busu oku busu. Amango oli wayunjuza eyi fomu, wekasinga oyandike enimero yawe y'etefone na Muhamirizi muguma wa Yehova w'emunda olamire ayish'ikuhamagala.