Olole evideo ziriho

Ebyabwinwe n’Abahamirizi ba Yehova

Abahamirizi ba Yehova banajire okwabo koshi lyo baleka Akanwa ka Nnamahanga kashumye entanya zabo, enderho zabo n’ebijiro byabo. Olole gurhi oko kwahûma oku kalamo kabo n’ak’abalungu babo.