Olole evideo ziriho

Entimanano Nkulu ya Ngasi Mwaka y’Abahamirizi ba Yehova

Ngasi mwaka, Abahamirizi ba Yehova banajire entimanano nkulu ya nsiku isharhu. Mw’ezo ntimanano zirhu muba ehotuba, amavideo gayimangire oku nyigirizo z’Ebibliya. Haba amango g’okubwira omuntu aganirire ebi acibwinire, amaonyesho gayerekine gurhi rhwakakolesa amakanuni g’Ebibliya omu kalamo kirhu. Ngasi yeshi anayegerezibwe. Ntaye wakuhûna ensaranga erhi ntûlo.

Olole Entimanano y'e Eneo