Olole evideo ziriho

Emicezo y’emyanzi y’Ebibliya

Orhole emicezo y’emyanzi y’Ebibliya. Oyige oku biyerekire abantu b’obulagirire n’emyanzi y’obulagirire ederhirwe omu Bibliya.

 

Orhubabalire, emyanzi oli walonza erhali muli olu lulimi.

Wanabona eyindi myanzi muli olu lulimi kw'ezi paje: