Olole evideo ziriho

Enshula Myanzi y’Ebitabu by’Ebibliya

Ezi video nyofofi ziyerekine emyanzi eri omu citabu cilebe c’Ebibliya n’amango cayandikagwa. Okolese enyigirizo ziri mw’ezo video ly’obusomi bwawe bw’Ebibliya buba bwinja bwenene kulusha.