Olole evideo ziriho

Lola ebiri omu ngasi mwanzi

Abahamirizi ba Yehova

Mashi

Abahamirizi ba Yehova—Cinyabuguma c’okuyalagaza omwanzi mwinja

Omu miaka 100 na kulusha egezire, ecinyabuguma c’Abahamirizi ba Yehova ciri cakola omu kuyalagaza omwanzi mwinja. Ogo mwanzi guli gwayalagazibwa omu magana g’endimi omu bihugo kulusha 200. Bulya gurhi ogo mukolo guli gwa bulagirire? Gurhi guli gwahikirizibwa omw’igulu lyoshi? Eyi video eshuzize ago madoso. Eyerekine bwinjinja emikolo rhuli rhwajira omw’igulu lyoshi.