Olole evideo ziriho

Olole emyanzi erimwo

Bulya Gurhi Nnamahanga Alekerire Amalibuko?

Bulya Gurhi Nnamahanga Alekerire Amalibuko?

Bantu banj bacidosa bulya gurhi igulu liyunjwiremwo enshombo n’okulibuka. Ebibliya ehanyire ishuzo ly’okunali na lyanakuha omurhima.