Olole evideo ziriho

Olole emyanzi erimwo

Ka Nnamahanga Aba Ayemire Amadîni Goshi?

Ka Nnamahanga Aba Ayemire Amadîni Goshi?

K’amadîni goshi ganayigirize okuli? Erhi akaba ishuzo ali neci, bulya gurhi hali obuyemere buli lubereo-lubero, n’omu ntyo gurhi rhwakaderha okw’amadîni goshi gaba gayemerirwe na Nnamahanga?