Wanarhola amagazeti girhu gayimangire oku Bibliya oku Enterneti omu ndimi kulusha 150. Igazeti Ilabiro lya Kalalizi linahugule gurhi ebiri byajirikana omw’igulu biri byahikiriza obulebi bw’Ebibliya. Linarhulirize abantu kugerera oku mwanzi mwinja g’Obwami bwa Nnamahanga n’okurhabala abantu bayemere Yezu Kristu. Igazeti Zuka! liyerekine gurhi rhwankabunda n’amazibu g’akalamo ene na kandi linarhurhabale rhulangalire oku Lulema ahikiriza eciragane cage c’igulu lihyahya ly’omurhula n’akalembe.