မာတိကာဆီ ကျော်သွား

အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ သေခြင်း

သေခြင်း

သေချင်တယ်—ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်စိတ် ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျမ်းစာက ကူညီပေးနိုင်သလား

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်နေသူအတွက် ဘယ်လက်တွေ့ကျ ကျမ်းစာအကြံပြုချက် ရှိသလဲ။