ကျမ်း​စောင်​အ​မည်​များ

ကြည့်လိုတဲ့ပုံစံ

ဟီဘရူး-အာရမိတ်ကျမ်းစောင်

ကမ္ဘာဦး ထွက်မြောက်ရာ ဝတ်ပြုရာ တောလည်ရာ တရားဟောရာ ယောရှု တရားသူကြီး ရုသ ၁ ရှမွေလ ၂ ရှမွေလ ၁ ဘုရင်များ ၂ ဘုရင်များ ၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ဧဇရ နေဟမိ ဧသတာ ယောဘ ဆာလံ ပညာအလိမ္မာ ဒေသနာ ရှောလမုန်သီချင်း ဟေရှာယ ယေရမိ မြည်တမ်းစကား ယေဇကျေလ ဒံယေလ ဟောရှေ ယောလ အာမုတ် ဩဗဒိ ယောန မိက္ခာ နာဟုံ ဟဗက္ကုတ် ဇေဖနိ ဟဂ္ဂဲ ဇာခရိ မာလခိ