Ndokoni pa mphangwa

Mavidhyu Anaphedza Kubvesesa Pipfundziso Pyakufunika Pya m’Bhibhlya

Mavidhyu awa a mphindi zakucepa asatawira mibvundzo yakufunika ya m‘Bhibhlya, pontho asabverana na pinalongwa m’bhruxura Mphangwa Zadidi Za Mulungu!

Tinakhala Tani na Cinyindiro Cakuti Bhibhlya Isalonga Undimomwene?

Khala Bhibhlya ndi ya Mulungu, iyo isafunika kukhala yakusiyana kakamwe na mabukhu anango.

Thangwi Yanji Yezu Afa?

Bhibhlya isalonga kuti kufa kwa Yezu ndi kwakufunika kakamwe. Kodi kufa kwace kukhali na cifuniro?

Umambo wa Mulungu Ninji?

Mu ndzidzi ukhamwaza Yezu mphangwa, iye akhapfundzisa kakamwe pya Umambo wa Mulungu kupiringana pinthu pinango. Mu pyaka pizinji, atowereri ace asaphembera toera Umambo unoyu udze.