Ndokoni pa mphangwa

Uxamwali

Kubvudzira

Kodi Ndi Ufuni Peno Kusirira Basi?

Pfundzani toera mudziwe kusiyana kwa kusirira na ufuni wandimomwene.

Ndi Ninji Ufuni Wandimomwene?

Midida ya Bhibhlya inakwanisa kuphedza Akristu toera kusankhula nyakumanga naye banja wadidi na kupangiza ufuni wandimomwene kuna unango na ndzace pakumala kumanga banja.

Kumalisa Kukhonda Bverana

Njira Toera Kukhala Wakutsandzaya—Kulekerera

Munthu angakhala wakuipirwa peno wakukoya pinthu muntima nkhabe khala wakutsandzaya, pontho nkhabe khala na ungumi wadidi.