Ndokoni pa mphangwa

Tingagwerwa na Cidengwa

Nyatwa

Thangwi Yanji Mulungu Asalekerera Uipi Na Nyatwa?

Uipi watoma tani, na thangwi yanji Mulungu asalekerera uipi? Nyatwa zinadzamala?

Kufa Kwa Munthu Wakufunika

Pakuthimbana na Kutsukwala—Pinafunika Imwe Kucita Lero

Azinji akwanisa kuthimbana na nyatwa thangwi yakucita pisankhulo pyadidi.

Ndi Cidikhiro Cipi Ciripo Kwa Anthu Akufa?

Ninji pinacitika tingafa? Tinadzaona pontho anyakufunika athu adafa?

Ciphedzo Cakufunika Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo

Bhibhlya inakwanisa kupereka ciphedzo cakufunika kakamwe kuna ale adatsukwala thangwi yakuferwa na wakufunika wawo.