Ndokoni pa mphangwa

Kulisani Makhaliro Anakomeresa Mulungu

How to Be a Better Person

Njira Toera Kukhala Wakutsandzaya—Kukomerwa na Piri na Ife na Kupasa Mwakudzala Manja

Azinji asanyerezera kuti kutsandzaya na kukhala na umaso wadidi kusanyindira kukhala na kobiri izinji. Kodi kobiri na kukhala na pinthu pizinji pisabweresa kutsandzaya kwandimomwene? Pinthu pisapangizanji?

Tsandzayani na Nzimu Wakupasa

Kupasa kusatsandzayisa imwe na ale anapasa imwe. Kusacitisa anthu kukhala akuphatana na auxamwali. Munakhala tani m’bodzi wa ale anapasa mwakukomerwa?

Njira Toera Kukhala Wakutsandzaya—Kulekerera

Munthu angakhala wakuipirwa peno wakukoya pinthu muntima nkhabe khala wakutsandzaya, pontho nkhabe khala na ungumi wadidi.

Thangwi Yanji Kuona Ntima Ndi Kwakuphindulisa?

Pyakugumana napyo pinapangiza kufunika kwa kuona ntima.

Good Relationships With Others

Njira Toera Kukhala Wakutsandzya—Ufuni

Kufuna anango na kufuniwa ndi kwakufunika kakamwe toera munthu akhale wakutsandzaya.