Ndokoni pa mphangwa

Pinthu Pinaphatisirwa Pakupfundza Bhibhlya

Pinthu pyenepi pinakuphedzani kupfundza Bhibhlya munjira yakuti munatsandzaya nayo.

 

Phembani Munthu Toera Akupfundziseni

Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?

Bhibhlya isapereka matawiro a mibvundzo yakufunika ya umaso kuna pikwi na pikwi pya anthu pa dziko yonsene. Musafuna kukhala m’bodzi wa iwo?

Pfundziro ya Bhibhlya Isacitwa Tani?

Pa dziko yonsene ya pantsi, Mboni za Yahova zisadziwika thangwi ya programu yawo yakupfundzisa Bhibhlya mwakukhonda lipa. Onani kuti pyenepi pisacitwa tani.

Phembani Pfundziro Ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Khalani na pfundziro ya Bhibhlya pa ndzidzi na mbuto yakuthema kwa imwe.

Pinaphatisira Ife pa Pfundziro ya Bhibhlya Yakukhonda Lipa

Mabukhu

Mphangwa Zadidi Za Mulungu!

Ndi mphangwa zanji zidabuluka kwa Mulungu? Thangwi yanji tisafunika kuzikhulupira? Bruxura ino isatawira mibvundzo yakudziwika ya m’Bhibhlya.

Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji?

Feramentu ino ya pfundziro ya Bhibhlya yacitwa toera kukuphedzani kupfundza pinalonga Bhibhlya mu misolo yakusiyana-siyana, kuphataniza thangwi yanji tisathabuka, ninji pisacitika pakufa, pinakwanisika tani kukhala na umaso wakutsandzaya m’banja, na pinango pizinji.

Pfundzani pa Misonkhano Yathu

Bwerani pa Misonkhano ya Mboni za Yahova

Gumanani mbuto, pontho onani kuti tisalambira tani Yahova. Anthu onsene asatambirwa mwadidi, pontho nkhabe citwa nsonkhonsonkho.

Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya umambo?

Pitani nkati toera muone mwekhene.

Pinthu Pinango

Mibvundzo ya Bhibhlya? Gumanani Matawiro Akunyindirika!

Gumanani matawiro a Bhibhlya a mibvundzo thangwi ya Mulungu, Yezu, banja, nyatwa na pinango.

Bhibhliyoteka mu Interneti (opens new window)

Sakani mphangwa za Bhibhlya mu interneti mukuphatisira mabukhu a Mboni za Yahova.