Ndokoni pa mphangwa

Banja

Pinafuna Kukuphedzani Toera Mukhale Akutsandzaya

Nyindirani Mulungu toera Kukhala na Banja Yakutsandzaya

Kuphatisira mibvundzo miwiri yakukhonda nentsa kunadzakuphedzani kusasanyira banja yanu.

Khalani Wakukhulupirika kwa Unango na Ndzace

Ndi kwakufunika kakamwe kukhala wakukhulupirika m’banja kupiringana kucita upombo?

Njira Toera Kukhala Wakutsandzya—Ufuni

Kufuna anango na kufuniwa ndi kwakufunika kakamwe toera munthu akhale wakutsandzaya.

Nyatwa na Njira Toera Kuzimalisa

Munakhala tani Pa Ntendere na Acibale Anu

Munakwanisa kulemedza anyakubalanu m’mbuto mwa kuikha pangozwi banja yanu.

Pangaoneka Nyatwa

Tambirani ciphedzo cinafuna imwe.