Ndokoni pa mphangwa

Mavidyu a Pithundzithundzi Pyakulembwa

Mavidyu anewa a mphindi zakucepa asalonga pya nkhani zakufunika mbwenye asacitwa munjira ya kubalangaza!

 

Ndinalonga Tani na Anyakubalanga?

Kodi munalonga tani pinthu piri muntima mwanu kuna anyakubalanu khala nee muli wakusudzuka toera kucedza nawo?

Kodi Ndi Ufuni Peno Kusirira Basi?

Pfundzani toera mudziwe kusiyana kwa kusirira na ufuni wandimomwene.

Phatisirani Mwandzeru Interneti

Pakucedza na axamwali anu mu interneti citani mphole-mphole toera mukhale wakutsidzikizika.