“Mphyakukwanisika kukhala wakutsandzaya mu caka cakutoma ca kumanga banja?” “Ndzidzi onsene tingacedza tisamalisira na kulongezana. Kodi tinacitanji toera pyenepi pikhonde kucitika?” “Kodi ndinalonga tani na ana pya nkhani ya kupita m’mabonde?” Iyi ndi mibvundzo mingasi yakuti anthu adamanga banja anakwanisa kukhala nayo. Mbwenye pana uphungu wakusiyana-siyana unaperekwa pa nkhani zenezi.

Mwakukhonda tsalakana makhaliro anu, imwe munaona kuti Bhibhlya isapereka uphungu wakuti unakuphedzani kukhala na banja yakutsandzaya na kukuphedzani kukuza ananu.