Kalebe asafuna cinthu cakuti nee ndi cace. Ninji pidaphedza Kalebe kucita cisankhulo cadidi?