Ndokoni pa mphangwa

Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu

Meaningful Life

Yahova Andicitira Pinthu Pizinji Kakamwe

Ndi undimomwene upi wa Bhibhlya udaphedza Crystal, wakuti akakamizwa toera kupita m’mabonde mbali mwana toera kukulisa uxamwali wace na Yahova Mulungu na kudziwa cifuniro ca umaso wace?

Mitombwe Yakuledzeresa na Pyakumwa Pyakuledzeresa

Ndapfundza Kulemedza Akazi Na Umaso Wanga

Joseph Ehrenbogen aleri cinthu m’Bhibhlya cakuti cam’phedza kucinja umaso wace.

Ine Ndikhadaneta na Makhaliro a Umaso Wanga

Dmitry Korshunov akhali nyamwera, mbwenye atoma kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. Ninji cidankulumiza toera kucita macinjo makulu mu umaso wace mbadzakhala wakutsandzaya?

Uphanga

Ndikuphemba Caka Cibodzi Basi Ca Ntendere Na Kutsandzaya

Alain Broggio akhuyiwa kakamwe na mphangwa zidaona iye m’Bhibhlya pa 1 Jwau 1:9.